Teisės skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. AV-382
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AV-100
redakcija)

TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (53-8T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Teisės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga efektyviai įgyvendinti teisėkūros reikalavimus, veiksmingą teisės taikymą, atstovauti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjamas Agentūros sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teisėkūra ir bendrojoje veiklos srityje - teisės taikymas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, teisėkūros, administracinį, civilinį, administracinių bylų teisenos procesus, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje klausimus; būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Agentūros kompetencijos srityse, pagal kompetenciją nagrinėja Agentūros administracijos padalinių parengtus norminių teisės aktų projektus, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus, vizuoja, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus teisės aktų rengėjams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. registruoja teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktus Teisės aktų registre, kad būtų įgyvendinti teisėkūros reikalavimai;
7.3. rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
7.4. atstovauja Agentūros interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.5. pagal kompetenciją analizuoja teismų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;
7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus ir skundus dėl Agentūros sprendimų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. pagal kompetenciją rengia taikos sutarčių, civilinių, viešųjų pirkimų sutarčių ir kitų sutarčių projektus arba teikia pastabas ir pasiūlymus Agentūros administracijos padalinių Agentūros vardu sudaromų taikos sutarčių, civilinių, viešųjų pirkimų sutarčių ir kitų sutarčių projektams, kad būtų įgyvendinti visi Agentūros įsipareigojimai;
7.8. Agentūros vadovybei pavedus tiria Agentūros valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus, darbuotojų drausminius nusižengimus, dalyvauja komisijų veikloje;
7.9. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia paaiškinimus, pasiūlymus, metodinę ir kitą pagalbą Europos Sąjungos teisės klausimais paskirtiems į ES Tarybos ar/ir Europos Komisijos komitetus ir darbo grupes Agentūros atstovams, teikia konsultacijas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais Agentūros administracijos padaliniams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.10. rengia Agentūros direktoriaus įgaliojimų, pavedimų projektus ir kitus dokumentus Agentūros veiklos klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo Agentūroje procedūroje, organizuoja Agentūros siūlymų Aplinkos ministerijos korupcijos prevencijos programos priemonių plano projektui pateikimą;
7.12. pagal Skyriaus kompetenciją paskelbia informaciją, ją atnaujina Agentūros interneto ir intraneto svetainėse, paskelbia Agentūros administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir juos atnaujina Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje, taip pat Agentūros interneto svetainėje pateikia nuorodą į šioje sistemoje paskelbtą administracinės paslaugos teikimo aprašymą;
7.13. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti archyvui;
7.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos apsaugos agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870662013, aldona.kucinskiene@aaa.am.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos apsaugos agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos apsaugos agentūra
Rekvizitai apie Aplinkos apsaugos agentūra
Skundailt.com apie Aplinkos apsaugos agentūra
Verslo žinios apie Aplinkos apsaugos agentūra
118 apie Aplinkos apsaugos agentūra
KurRasti apie Aplinkos apsaugos agentūra