Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiVILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "MAŽYLIS"

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. ___

I. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖ

1. Vilniaus lopšelio-darželio "Mažylis" direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės grupė - įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė -’ reikalinga organizuoti ir koordinuoti ugdomojo proceso organizavimą ir vykdymą, teikti pagalbą mokytojams ir specialistams, prižiūrėti, kaip vykdomi lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo rezultatus.

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus lopšelio-darželio "Mažylis" direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI UGDYMUI

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

6.1. pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;

6.3. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

6.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

6.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus.

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS

7. Vadovauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesui lopšelyje-darželyje, rūpintis kokybišku ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymu.

8. Rengti, įgyvendinti ir analizuoti Vilniaus lopšelio-darželio "Mažylis" ikimokyklinio ugdymo programą, inicijuoti individualias, specialiąsias ugdymo programas, projektus, temines savaites.

9. Organizuoti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą.

10. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant lopšelio-darželio strateginį, metinės veiklos ir ugdymo planus, teikti siūlymus ruošiant įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoti parengtų dokumentų svarstymą ir derinimą. Rengti įstaigos mėnesio veiklos planus.

11. Organizuoti ir koordinuoti darbo grupių ir komisijų veiklą.

12. Kurti ugdymui palankią edukacinę aplinką.

13. Bendradarbiauti su pedagogais, pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis vaikų ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais.

14. Koordinuoti lopšelio-darželio metodinę veiklą, kaupti metodinės veiklos medžiagą, organizuoti metodinius renginius įstaigoje ir mieste.

15. Inicijuoti ir koordinuoti lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą.

16. Rūpintis pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties sklaida, atestacija.

17. Analizuoti vaikų lankomumą, tikrinti tėvų pateiktas pažymas, kuriomis pateisinamos vaikų nelankytos dienos.

18. Sudaryti pedagogų mėnesio darbo grafikus, rūpintis pedagogų metodinei veiklai skirtų valandų tikslingu panaudojimu.

19. Administruoti pedagogų registrus, užtikrinti teikiamų duomenų teisingumą.

20. Rūpintis lopšelio-darželio kultūros ir įvaizdžio formavimu, palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėti demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.

21. Rūpintis ugdymo priemonių įsigijimu, apskaita ir saugojimu.

22. Rengti įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus.

23. Kaupti, sisteminti ir saugoti dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į įstaigos archyvą.

24. Pavaduoti lopšelio-darželio direktorių jo nebuvimo įstaigoje metu.

25. Vykdo kitus direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendintas lopšeliui-darželiui priskirtų funkcijų vykdymas ir/ar pasiekti lopšelio-darželio veiklos tikslai.

26. Direktoriaus pavedimu, nesant darbuotojų dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių, pagal kompetenciją laikinai vykdo jų pareigas, siekiant užtikrinti darbų tęstinumą.

27. Atlikti kitas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

28. Organizuoti pedagogų veiklos vertinimą, įsivertinimą.

29. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje, organizuoti ir koordinuoti specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams.

30. Rengti ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius.

IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ

31. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsakingas už:

31.1. vaikų gyvybę ir sveikatą;

31.2. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;

31.3. turimos informacijos konfidencialumą, korektišką gautų duomenų panaudojimą;

31.4. lopšelio-darželio vidaus tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų vykdymą, darbuotojų etikos normų laikymąsi;

31.5. teisingą ir savalaikį informacijos pateikimą.

31.6. įstaigos veiklą išvykus lopšelio-darželio direktoriui;

31.7. ugdomosios veiklos organizavimą įstaigoje ir jos rezultatus;

31.8. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų norminių dokumentų, miesto Tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos, švietimo, kultūros ir sporto departamento ir lopšelio-darželio direktorių įsakymų vykdymą;

31.9. sveikatos pasitikrinimą nustatyta tvarka;

31.10. emociškai saugios aplinkos lopšelyje-darželyje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal nustatytą tvarką.

32. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.Įmonė: Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 8A, 852651047, mazylio@gmail.com
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"
  Rekvizitai apie Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"
  Skundailt.com apie Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"
  Verslo žinios apie Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"
  118 apie Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"
  KurRasti apie Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"