Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjasTEISĖS, PERSONALO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ

1. Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (toliau - vedėjas) yra priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis - užtikrinti tinkamą Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus funkcijų vykdymą.
4. Vedėjas pavadus Ugdymo plėtotės centro direktoriui.


II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
5.3. turėti teisinio darbo patirties;
5.4. turėti patirties viešųjų pirkimų srityje;
5.5. gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
5.6. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, teisės aktus, reglamentuojančius švietimo institucijų veiklą, civilinius santykius, darbo santykius, viešojo administravimo santykius, viešuosius pirkimus;
5.7. gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.8. mokėti dirbti MS Office programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.10. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, turėti komandos telkimo įgūdžių.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
6.2. planuoja ir organizuoja Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbą;
6.3. teikia informaciją apie Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
6.4. rengia Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
6.5. vykdo Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
6.6. organizuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų bei organizacinių dokumentų projektų rengimą;
6.7. užtikrina tinkamą Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus išaiškinimų dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus veikla, taikymo rengimą, konsultacijų Ugdymo plėtotės centro darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikimą;
6.8. organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą, teisės aktų nustatyta tvarka informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, skelbimą, ataskaitų Viešųjų pirkimų tarnybai teikimą;
6.9. organizuoja su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą, darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitos vedimą;
6.10. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu atstovauja Ugdymo plėtotės centrui teismuose ar kitose valstybinėse institucijose sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
6.11. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant;
6.12. atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimus;
6.13. užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.
Įmonė: Ugdymo plėtotės centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M. Katkaus g. 44, (85)2711543, regina.purviniene@upc.smm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Ugdymo plėtotės centras


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Ugdymo plėtotės centras
  Rekvizitai apie Ugdymo plėtotės centras
  Skundailt.com apie Ugdymo plėtotės centras
  Verslo žinios apie Ugdymo plėtotės centras
  118 apie Ugdymo plėtotės centras
  KurRasti apie Ugdymo plėtotės centras