Bendrosios praktikos slaugytojasSkelbiama atranka projekto "Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone" bendrosios praktikos slaugytojo pareigybei užimti

Projekto bendrosios praktikos slaugytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio projekto finansavimui skiriamų lėšų.

Pareigybės grupė - specialistas.

Pareigybės lygis - B

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PROJEKTO "INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMAS KAUNO RAJONE" BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, medicinos normomis, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis, ir kitais teisės aktais;
1.2. teisės aktų nustatyta tvarka turėti įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją;
1.3. turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ir bendruomenės slaugos specializacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;
1.5. mokėti savarankiškai sudaryti, įgyvendinti ir dokumentuoti slaugos planą, savarankiškai teikti bendruomenės slaugos paslaugas asmeniui, šeimai, vykdyti priminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo paskyrimus;
1.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.7. būti pareigingam, darbščiam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendradarbiauti;
1.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer programomis;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. kvalifikuotai ir kokybiškai teikia bendruomenės slaugos paslaugas;
2.2. pagal kompetencija teikia būtinąją medicinos pagalbą;
2.3. slaugo įvairaus amžiaus sukią negalią turinęius pacientus jų namuose Kauno rajone;
2.4. pildo slaugos dokumentus bei teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
2.5. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
2.6. informuoja apie galimą socialinių paslaugų poreikį ir inicijuoja socialinių paslaugų teikimą;
2.7. dirba komandoje ir bendradarbiauja su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais gydytojais, kitais asmenimis ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos specialistais ir socialinių paslaugų darbuotojais;
2.8. moko asmenis sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo šeimose ir bendruomenėje.
2.9. teisės aktų nustatyta tvarka tobulina profesinę kvalifikaciją;
2.10. laikosi licencijuojamos veiklos - slaugos praktikos - sąlygų;
2.11. laikosi slaugytojo profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
2.12. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
2.13. laiku informuoja paciento šeimos narius apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą;
2.14. naudoja medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;
2.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.
Įmonė: SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ežero g. 23, 837328195, centras@kaunorspc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"
  Rekvizitai apie SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"
  Skundailt.com apie SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"
  Verslo žinios apie SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"
  118 apie SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"
  KurRasti apie SBĮ "Kauno rajono socialinių paslaugų centras"