STONIŠKIŲ SENIŪNIJA SeniūnasPATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A1-692

(Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-335 redakcija)

STONIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Stoniškių seniūnijos seniūnas (toliau-seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė yra reikalinga Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotai veiklai vykdyti, pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės ar vietos savivaldos institucijų teisės aktus, administruoti numatytas viešąsias paslaugas, vadovauti seniūnijai, administruoti seniūnijai skirtus asignavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrosiose veiklos srityse - viešojo ir vidaus administravimo, dokumentų, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įstaigos arba padalinio veiklos administravimo srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, civilinę saugą, socialinę paramą, administracinę teisę ir kitas sritis, priskirtas seniūno kompetencijai pagal įstatymus ir seniūnijos veiklos nuostatus;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.

6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir gebėti vairuoti tarnybinį automobilį.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

7.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai bei Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.4. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

7.5.dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

7.6. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

7.7. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui, konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, priima jų skundus ir prašymus.

7.8. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

7.9. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

7.10. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

7.11. registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoja kapinių priežiūrą;

7.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, pažymas dėl gyvenamųjų pastatų teisinės registracijos, dėl mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos, palikimo priėmimo ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

7.13. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

7.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

7.15. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

7.16. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo; savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

7.17. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

7.18. Organizuoja viešuosius darbus, visuomenei naudingus darbus.

7.19. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės Mero pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Pagėgių savivaldybės administracija
Miestas: Pagėgiai
Kreiptis: Vilniaus g. 9, 844157361, info@pagegiai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Pagėgių savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Pagėgių savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Pagėgių savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Pagėgių savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Pagėgių savivaldybės administracija
118 apie Pagėgių savivaldybės administracija
KurRasti apie Pagėgių savivaldybės administracija