Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-652

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - užtikrinti vaiko globos (rūpybos) ir pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą savivaldybės teritorijoje, skirti socialines išmokas bei paramą tėvų globos (rūpybos) netekusiems vaikams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - socialinių paslaugų organizavimas ir socialinių išmokų skyrimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, psichologijos, politikos mokslų, teisės ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų viešojo administravimo ar socialinės srities darbo patirtį;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, šeimos teisę, vaiko teisių apsaugą, socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. gavęs informaciją iš Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie SADM (toliau - Tarnyba) teritorinio skyriaus apie vaiką paimtą iš jo atstovo pagal įstatymą, kreipiasi į Globos centrą dėl rekomendacijų parenkant tėvų globos netekusiam vaikui konkretų globėją (rūpintoją) ar budintį/socialinį globotoją, arba, jeigu Tarnybos teritorinis skyrius pasiūlo konkretų asmenį skirti vaiko globėju (rūpintoju), dėl šio asmens tinkamumo būti globėju (rūpintoju) įvertinimo;

7.2. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar budinčio/socialinio globotojo vaikui parinkimo, jei Globos centras neturi galimybės pateikti rekomendacijos dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo), budinčio/ socialinio globotojo ar vaiko giminaičio vaikui parinkimo, nes savivaldybėje tokių asmenų nėra;

7.3. gavęs Teritorinio skyriaus nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti vaikui laikinąją globėją ir atsižvelgdamas į Globos centro ar Tarnybos pateiktas rekomendacijas, parengia Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) direktoriui teikimą bei Savivaldybės direktoriaus projektą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) vaikui paskyrimo;

7.4. kreipiasi į Tarnybos teritorinį skyrių dėl pritarimo nustatyti vaiko laikinąją globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje vienu iš Civilinio kodekso 3.261 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų;

7.5. rengia dokumentus dėl sprendimo skirti socialines paslaugas šeimai, jei po atvejo nagrinėjimo posėdžio šeimai nustatomas toks poreikis;

7.6. rengia Savivaldybės direktoriui teikimą ir Savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaigos;

7.7. priima prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu bei asmenų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, prašymus bei organizuoja šių asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui;

7.8. formuoja išmokų ir paslaugų gavėjų bylas;

7.9. skaičiuoja socialines išmokas;

7.10. suveda duomenis ir reikiamą informaciją apie išmokų ir paslaugų gavėjus Socialinių išmokų apskaitos informacinėje sistemoje "Parama" ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

7.11. rengia įsakymus dėl vienkartinių išmokų įsikurti, pasibaigus nustatytai globai (rūpybai), skyrimo.

7.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga ir socialinėmis paslaugomis, veikloje;

7.13. bendradarbiauja su Anykščių rajono socialinių paslaugų centru ir derina su jais veiksmus organizuojant pagalbą ir paramą vaikui bei šeimai, teikia metodinę informaciją atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams;

7.14. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais;

7.15. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.16. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Anykščių rajono savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 636 € iki mokesčių išskaitymo / apie 523 € "į rankas"
Įmonė: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: J. Biliūno g. 23, 838158041, info@anyksciai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Anykščių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
118 apie Anykščių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Anykščių rajono savivaldybės administracija