Teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretoriusPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto apylinkės teismo kanclerio
2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-228

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą ir įvesti duomenis į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO (toliau - LITEKO sistema) įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti teismines bylas iki perdavimo Teismo raštinės skyriaus struktūriniams padaliniams, aptarnauti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (toliau - teismo rūmai) klientus, suteikiant jiems pagal kompetenciją informaciją apie teismines bylas ir išduodant procesinius dokumentus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui priskirtų funkcijų vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Klaipėdos miesto rūmai, S. Daukanto g. 8, Klaipėda.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityse - klientų aptarnavimo ir teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. Būti susipažinusiam su:
6.2.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
6.2.2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teismo procesą ir procesinių bylų valdymą, nuostatomis;
6.2.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą;
6.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.4. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio bendravimo pagrindus, etikos principus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. praneša apie teismo posėdžius byloje dalyvaujantiems asmenims, parengia ir išsiunčia teismo šaukimus, pranešimus;
7.2. kontroliuoja teismo šaukimų, pranešimų įteikimą, informuoja bylą nagrinėjantį teisėją apie neįteiktus teismo šaukimus, pranešimus;
7.3. skelbia informaciją nustatyta tvarka apie teismo rūmuose vyksiančius teismo posėdžius;
7.4. užtikrina, kad posėdyje dalyvaujantys asmenys teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, patikrina į teismo posėdį atvykusių asmenų tapatybę, apie pasirengimą teismo posėdžiui informuoja teisėją;
7.5. fiksuoja teismo posėdžio eigą, daro posėdžio garso įrašą, rašo posėdžio protokolą ar informacinę pažymą;
7.6. siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims šalių ir teismo procesinius dokumentus ar jų kopijas / nuorašus;
7.7. nustatyta tvarka formuoja teismines bylas, įsiuva į jas procesinius dokumentus ar jų kopijas / nuorašus, antruosius egzempliorius, numeruoja lapus ir daro bylų apyrašus;
7.8. parengia ir išsiunčia skubaus vykdymo vykdomuosius raštus;
7.9. nustatyta tvarka patvirtina ir išsiunčia proceso dalyviams teisėjo priimtų procesinių sprendimų (nuosprendžių, sprendimų, nutarčių) kopijas ar nuorašus;
7.10. įveda duomenis į LITEKO sistemą pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį;
7.11. atlieka informacijos, reikalingos teisminių bylų nagrinėjimui, paiešką registruose ir informacinėse sistemose, parengia paieškos išrašą, jį įkelia į LITEKO sistemą nustatyta tvarka;
7.12. teikia duomenis apie priimtus procesinius sprendimus registrams nustatyta tvarka;
7.13. išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas perduoda į Teismo raštinės skyriaus struktūrinius padalinius (Administracinių nusižengimų bylų raštinę, Baudžiamųjų bylų raštinę ar Civilinių bylų raštinę);
7.14. aptarnauja į teismo rūmus besikreipiančius klientus, pagal kompetenciją ir vadovaudamasis Klientų aptarnavimo standartu suteikia jiems informaciją apie teismines bylas, įteikia procesinius dokumentus;
7.15. vykdo priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo poilsio ir švenčių dienomis grafiką;
7.16. tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens pavedimu apmoko dirbti naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius;
7.17. tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens pavedimu pavaduoja laikinai darbe nesantį kitą teismo posėdžių sekretorių ar atlieka dalį jo funkcijų;
7.18. vykdo kitus tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 530 € iki mokesčių išskaitymo / apie 451 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. Daukanto g. 8, 846474773, klaipedos.miesto@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos apylinkės teismas
Rekvizitai apie Klaipėdos apylinkės teismas
Skundailt.com apie Klaipėdos apylinkės teismas
Verslo žinios apie Klaipėdos apylinkės teismas
118 apie Klaipėdos apylinkės teismas
KurRasti apie Klaipėdos apylinkės teismas