Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistasCIVILINĖS SAUGOS, VIEŠOSIOS TVARKOS IR SANITARIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje viešosios tvarkos kontrolę, įstatymuose nustatytų draudimų ir reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, nustatyti ir šalinti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso savivaldos vykdomajai institucijos kompetencijai priskirtų kontroliuoti administracinių nusižengimų tvarkos srityje priežastis bei sąlygas, gerinti sanitarijos būklę ir tvarką mieste.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - administracinių nusižengimų kontrolės, įstatymuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūros - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau - ANK), Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sanitarinės, higienos norminių aktų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos, keleivinio kelių transporto, tvarkymo, prekybos viešosiose vietose, viešosios tvarkos, valdymo tvarkos, administracinio poveikio priemonių taikymo, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas palaikyti tinkamą sanitarijos būklę mieste bei šalinti priežastis visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos, transporto, tvarkymo, prekybos viešosiose vietose, viešosios tvarkos, valdymo tvarkos (toliau - tvarkos) pažeidimams įvykdyti:

7.1.1. prižiūri, kaip įgyvendinami įstatymu nustatyti draudimai ir reikalavimai, kontroliuoja, kaip laikomasi valstybinių institucijų, Savivaldybės tarybos sprendimu ar Savivaldybės administarcijos direktoriaus įsakymu patvirtintų tvarkų, taisyklių, nuostatų, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymo nustatyta ar administracinė atsakomybė:

7.1.1.1. Vietinės rinkliavos už naudojimosi Savivaldybės tarybos numatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietitinės rinkliavos mokėjimo tvarkos;

7.1.1.2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nustatytų draudimų ir reikalavimų išorinei reklamai įrengti;

7.1.1.3. Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių;

7.1.1.4. Miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, statinių tinkamos priežiūros taisyklių;

7.1.1.5. Atliekų tvarkymo taisyklių;

7.1.1.6. Prekybos viešosiose vietose taisyklių ir Prekybos turgavietėse taisyklių;

7.1.1.7. Keleivinio kelių transporto vežėjams ir jų ekipažams, keleiviams nustatytų draudimų ir taisyklių;

7.1.2. vykdo kontrolę savivaldos institucijos kompetencijai priskirtų administracinių nusižengimų tvarkos srityse: medžių, krūmų, žaliųjų vejų, gėlynų ne miško žemėje žalojimas ir naikinimas, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas (dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimų), savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus, alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose, viešosios rimties trikdymas, vėliavų iškėlimo tvarka.

7.2. Siekdamas vykdyti sanitarinę ir tvarkos kontrolę:

7.2.1. žodžiu ar raštu reikalauja, kad fiziniai, juridiniai asmenys panaikintų sanitarijos ir tvarkos pažeidimus, teiktų žodinius ir raštiškus paaiškinimus dėl kontroliuojamo objekto sanitarinės būklės gerinimo;

7.2.2. dalyvauja reiduose, patikrinimuose pažeidimams, įvykdytiems sanitarijos ir tvarkos srityje, nustatyti;

7.2.3. taiko administracinės atsakomybės priemones fiziniams asmenims, įvykdžiusiems administracinius nusižengimus, numatytus ANK 48 straipsnyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 153, 154, 281, 365, 366, 367, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2 dalyje, 434, 447 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyje, 449, 484 ,488, 492, 518, 519 straipsniuose;

7.2.4. vykdo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu nustatytų draudimų ir reikalavimų išorinei reklamai įrengti įgyvendinimo priežiūrą šio įstatymo ir vidaus dokumentų nustatyta tvarka;

7.2.5. administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus, ANK nustatyta tvarka, skiria administracinius nurodymus, jiems neįvykdžius nurodymų, protokolus, kai neįvykdomas administracinis nurodymas, bei administracinių nusižengimų protokolus (administracinių nusižengimų bylas), perduoda nagrinėti Skyriaus vedėjo rezoliucijoje nurodytam pareigūnui ar institucijai;

7.2.5.1. išnagrinėja administracinių nusižengimų bylas, numatytas ANK 48, 78, 144, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 281, 417 straipsnio 2 dalyje, 365, 418, 484, 485, 488, 492 , 518, 519 straipsniuose, paskirtas Skyriaus vedėjo rezoliucija;

7.2.5.2. kontroliuoja, ar yra įvykdytas administracinis nurodymas, nutarimas skirti administracinę nuobaudą, gali panaikinti skundžiamą paties priimtą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo nusižengimo byloje.

7.3. Siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu nustatytų draudimų ir reikalavimų išorinei reklamai įrengti įgyvendinimo priežiūrą, taiko atsakomybę šio įstatymo ir vidaus dokumentų nustatyta tvarka.

7.4. Siekdamas taikyti prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti:

7.4.1. vykdo nusikaltimų prevencijos programas;

7.4.2. dalyvauja, bendradarbiauja kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir kt.;

7.4.3. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicijų ir ne investicijų projektų poreikį, rengia ir teikia investicijų projektų paraiškas, įgyvendina kuruojamos srities projektus, dalyvauja įgyvendinant projektus, nepriskirtus Skyriui pagal jo funkcijas.

7.5. Vykdydamas sanitarijos ir tvarkos kontrolę, taikydamas prevencines priemones tinkamo lygio sanitarijai ir tvarkai palaikyti, turi teisę:

7.5.1. be kliūčių lankytis pateikus tarnautojo pažymėjimą sanitarinės kontrolės, tvarkos, įstatymų nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūros tikslu savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir jų teritorijose;

7.5.2. kreiptis į policijos pareigūnus taikyti asmenims, įvykdžiusiems administracinius nusižengimus sanitarijos ir tvarkos srityje, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ANK 596 straipsnį "Administracinėn atsakomybėn traukimo asmens pristatymas ir paieška, asmenų atvesdinimas"

7.5.3. gauti iš juridinių ir fizinių asmenų raštiškus paaiškinimus.

7.6. Vykdo pagal skyriaus veiklą paslaugų, darbų viešuosius pirkimus, paslaugų, darbų pirkimo sutarčių projektus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą.

7.7. Rengia Savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla.

7.8. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.

7.9. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

7.10. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija