Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės mero

2018 m. rugsėjo 28 d. potvarkiu Nr. MT-62

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau - Sekretoriatas) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Sekretoriato vyriausioji specialisto pareigybė reikalinga organizuoti savivaldybės tarybos, tarybos komitetų posėdžių darbą, įforminti dokumentus vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kuruoti rajono savivaldybės administracijos skyrių veiklą, rengiant sprendimų projektus tarybai, pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus bei kitus dokumentus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį, ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.4. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo, jų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir koordinuoja veiksmus, kad nepriekaištingai būtų organizuojami savivaldybės tarybos posėdžiai;

7.2. savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui padeda vesti posėdžius;

7.3. organizuoja rajono savivaldybės tarybos, tarybos komitetų posėdžių darbą, suderinęs su rajono savivaldybės meru ar kitu asmeniu, pirmininkaujančiu rajono savivaldybės tarybos, tarybos komitetų posėdžiams;

7.4. koordinuoja, kad laiku būtų sudaryti posėdžių darbotvarkių projektai, tinkamai ir laiku būtų parengti tarybos sprendimų projektai, aiškinamieji raštai, priedai;

7.5. rengia ir teikia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal savo kompetenciją;

7.6. registruoja ir spausdina rajono savivaldybės tarybos, tarybos komitetų sprendimų projektus;

7.7. sudaro rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes bei komitetų posėdžių grafikus;

7.8. teikia informaciją apie rajono savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir komitetų darbo grafikus rajono savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams, seniūnijų seniūnams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

7.9. informuoja rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų narius apie posėdžių datą bei laiką rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatytais terminais;

7.10. kviečia į rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžius pranešėjus darbotvarkės klausimais;

7.11. teikia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus tarybos nariams, savivaldybės merui, rajono savivaldybės administracijai, Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais;

7.12. užtikrina informacijos pateikimą laiku apie įvyksiančių posėdžių darbotvarkes, vietą ir laiką rajono savivaldybės interneto svetainėje;

7.13. tvarko priimtus rajono savivaldybės tarybos sprendimus, juos registruoja;

7.14. dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, juos protokoluoja, įformina protokolus bei juos pasirašo;

7.15. dalyvauja savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose darbo grupėse, komisijose;

7.16. prireikus parengia rajono savivaldybės tarybos, komitetų protokolų išrašus;

7.17. registruoja rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose dalyvaujančius tarybos narius, posėdžio svečius ir kviestuosius asmenis;

7.18. registruoja norinčius kalbėti rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu ir posėdžio pirmininkui pateikia norinčiųjų kalbėti sąrašą;

7.19. savivaldybės tarybos posėdžio metu tarybos narių užduotus paklausimus detalizuoja rajono savivaldybės tarybos posėdžių protokoluose ar jų prieduose. Informuoja pareigūnus, kuriems pateikti paklausimai, elektroniniu būdu, išsiųsdamas pranešimus apie paklausimą kartu su protokolo išrašu;

7.20. prieš rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžius pateikia rajono savivaldybės tarybos nariams elektroniniu būdu papildomų darbotvarkių projektus, alternatyvių arba patikslintų sprendimų projektus bei papildomą medžiagą;

7.21. organizuoja rajono savivaldybės tarybos sprendimų įteikimą rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengėjams;

7.22. nagrinėja savivaldybės administracijos tarybos narių parengtus tarybos sprendimų projektus ir apie pastebėtus netikslumus, trūkumus informuoja projektų rengėjus, tinkamai parengtus projektus pateikia savivaldybės merui;

7.23. dalyvauja savivaldybės mero, mero pavaduotojo rengiamuose pasitarimuose, teikia informaciją bei pasiūlymus pagal savo kompetenciją;

7.24. savivaldybės mero pavedimu koordinuoja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklą rengiant ir teikiant rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus svarstyti rajono savivaldybės tarybai, tarybos komitetams;

7.25. savivaldybės mero pavedimu nagrinėja tarybos narių prašymus, skundus, siūlymus, juos apibendrina ir išvadas bei pastabas pateikia rajono savivaldybės merui arba rajono savivaldybės tarybai, rengia į juos atsakymus.

7.26. teikia savivaldybė merui pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos darbo gerinimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo;

7.27. esant reikalui, parengia slapto balsavimo biuletenius;

7.28. siekdamas viešumo, koordinuoja, kad laiku apie rajono savivaldybės tarybos posėdžius būtų informuota vietinė (rajoninė) žiniasklaida ir medžiaga paskelbta rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt;

7.29. skelbia tarybos sprendimų projektus ir priimtus rajono savivaldybės taryboje sprendimus rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Teisės aktų registre;

7.30. pildo rajono savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir juos teikia rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui;

7.31. priima rajono savivaldybės tarybos narių ketvirčio išmokų ataskaitas;

7.32. kartu su kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistais, organizuoja svečių, delegacijų, atvykstančių pas savivaldybės merą, jo pavaduotojus priėmimą;

7.33. pasibaigus kalendoriniams metams, sutvarkytą dokumentaciją perduoda į archyvą;

7.34. koordinuoja Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbą bei vykdo kitus rajono savivaldybės mero pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Šakių rajono savivaldybės taryba
Miestas: Šakiai
Kreiptis: Bažnyčios g. 4, (8345)66128, gediminas.morkeliunas@sakiai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šakių rajono savivaldybės taryba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šakių rajono savivaldybės taryba
Rekvizitai apie Šakių rajono savivaldybės taryba
Skundailt.com apie Šakių rajono savivaldybės taryba
Verslo žinios apie Šakių rajono savivaldybės taryba
118 apie Šakių rajono savivaldybės taryba
KurRasti apie Šakių rajono savivaldybės taryba