Teismų praktikos skyrius Teismo konsultantasLIETUVOS APELIACINIO TEISMO
TEISMŲ PRAKTIKOS SKYRIAUS KONSULTANTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos apeliacinio teismo (toliau - Teismas) Teismų praktikos skyriaus (toliau - Skyrius) konsultantas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.


II. PASKIRTIS

4. Skyriaus konsultanto pareigybė reikalinga Teismo ir Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti bei vykdyti.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialios veiklos - teismų praktikos - srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnį kaip pusės metų teisinio darbo stažą;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais reglamentuojama baudžiamoji ir privatinė teisė bei baudžiamasis ir civilinis procesas;
6.4. būti labai gerai susipažinęs su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų valdymo ir rengimo taisykles, teisės aktų projektų ir procesinių dokumentų rengimo taisykles ir rekomendacijas;
6.6. mokėti vieną iš šių oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų - anglų, vokiečių arba prancūzų - ne žemesniu nei B2 lygiu;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;
6.8. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti informaciją apie teismo veiklai reikšmingus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir kitų nacionalinių teismų priimamus procesinius dokumentus, stebėti nacionalinių teismų praktikos tendencijas;
7.2. stebėti Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, ją analizuoti, bendradarbiauti su kitomis institucijomis rengiant šių teismų praktikos apžvalgas ir užtikrinti jų sklaidą Teisme;
7.3. analizuoti, sisteminti ir apibendrinti Teismo praktiką, išaiškinti nevienodos praktikos atvejus bei teikti išvadas dėl galimų problemų sprendimo būdų;
7.4. teikti išvadas teismų praktikos klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme;
7.5. teikti išvadas ir rengti procesinių dokumentų projektus dėl būtinybės kreiptis į Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl preliminaraus sprendimo priėmimo bei dokumentų dėl teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis projektus;
7.6. teikti teisinę pagalbą teisėjams, jų padėjėjams nagrinėjant konkrečias bylas;
7.7. rengti procesinių dokumentų projektus;
7.8. atrinkti medžiagą Teismo metiniam pranešimui (ar jo daliai), ją parengti;
7.9. vykdyti kitus Teismo pirmininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus, skirtus Teismo strateginiams tikslams pasiekti.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 928 € iki mokesčių išskaitymo / apie 723 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos apeliacinis teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 870663216, kristina.atkociuniene@apeliacinis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos apeliacinis teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos apeliacinis teismas
Rekvizitai apie Lietuvos apeliacinis teismas
Skundailt.com apie Lietuvos apeliacinis teismas
Verslo žinios apie Lietuvos apeliacinis teismas
118 apie Lietuvos apeliacinis teismas
KurRasti apie Lietuvos apeliacinis teismas