Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistasSTRATEGINĖS PLĖTROS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS

TURTO VALDYMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų valdymą ir panaudojimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - užtikrinti savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ir panaudojimo funkcijas; kuruojamos programos ataskaitų, sąmatų rengimą, lėšų panaudojimo analizę, rengti dokumentus ir organizuoti Poskyrio planuojamus viešuosius darbų, paslaugų ir prekių pirkimus.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, biudžetinių įstaigų turto apskaitą, nekilnojamojo turto teisinį registravimą, Savivaldybės biudžeto sudarymą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti priimti sprendimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti Savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo materialiojo ir nematerialiojo turto tinkamą naudojimą:

7.1.1. tvarko dokumentus dėl biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo;

7.1.2. renka ir sistemina biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto įsigyjamo, rekonstruojamo, statomo dokumentus;

7.1.3. konsultuoja biudžetines įstaigas dėl nekilnojamojo turto apskaitos bei panaudojimo;

7.1.4. analizuoja Savivaldybės valdomo turto (išskyrus būsto fondo) valdymą ir disponavimą juo veiklos tikslais ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus ir efektyvaus turto panaudojimo;

7.1.5. rengia ir teikia dokumentus valstybės įstaigoms dėl valstybės turto, valdomo biudžetinių įstaigų patikėjimo teise, nurašymo.

7.2. Siekdamas užtikrinti Poskyrio kuruojamų Savivaldybės strateginio veiklos plano programų bei Skyriaus veiklos planų įgyvendinimą ir atskaitomybę:

7.2.1. rengia Skyriaus vykdomų priemonių strateginio veiklos plano projektą, priemonių išlaidų, įvykdytų uždavinių kriterijų suvestines ir įgyvendinimo ataskaitas, dokumentus derina nustatyta tvarka;

7.2.2. kaupia, sistemina duomenis apie Poskyrio kuruojamos programos priemonių įgyvendinimą, rengia ataskaitas;

7.2.3. rengia Poskyrio veiklos ataskaitą savo veiklos srityje;

7.2.4. ruošia ir teikia informaciją apie Poskyrio kuruojamos programos priemonių įgyvendinimui skirtų asignavimų paskirstymą ir panaudojimą;

7.2.5. rengia objektų (priemonių) sąrašų projektus ir planuoja lėšų poreikį Savivaldybės Investicijų programai, ruošia ataskaitas apie jos įgyvendinimą.

7.3. Siekdamas užtikrinti Poskyrio planuojamų viešųjų pirkimų dokumentų parengimą:

7.3.1. pagal Poskyrio vykdomą programą parengia planuojamų pirkimų planus, jų vertes, objektų technines specifikacijas, rengia įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas;

7.3.2. vykdo mažos vertės pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

7.4. Pildo Poskyrio darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia darbuotojų atostogų grafikų projektus ir teikia juos derinti Poskyrio vedėjui.

7.5. Rengia Poskyrio veiklos dokumentacijos planą.

7.6. Kaupia, analizuoja, sistemina ir saugo su funkcijų įgyvendinimu susijusius duomenis, teikia pasiūlymus dėl racionalaus lėšų panaudojimo.

7.7. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Poskyrio.

7.8. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe pagal skyriui priskirtą kompetenciją.

7.9. Vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas.

7.10. Organizuoja Poskyrio veiklos dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą.

7.11 Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.

7.12. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Poskyrio vedėjo pavedimus ir užduotis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija