Viešųjų ryšių specialistai Vyriausiasis specialistasPASIENIEČIŲ MOKYKLOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pasieniečių mokyklos (toliau - mokykla) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Organizuoti ir vykdyti viešųjų ryšių veiklą mokykloje, vykdyti vidines ir išorines komunikacijos priemones, kuriant teigiamą mokyklos įvaizdį visuomenėje, populiarinti pasieniečio profesiją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų ryšių funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, viešosios informacijos pateikimą žiniasklaidai, kitiems asmenims ir tarnybinę veiklą;

6.3. išmanyti viešųjų ryšių teoriją ir strategiją, sugebėti ją efektyviai taikyti praktiniame darbe;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia rašytinę ir vaizdo informaciją apie mokyklą ir su ja susijusius įvykius;

7.2. vykdo viešosios informacijos rengėjų ir kitų institucijų viešojoje erdvėje skelbiamos informacijos ir vaizdo medžiagos monitoringą, ją analizuoja, apibendrina, teikia ataskaitas;

7.3. renka informaciją mokyklos veiklos viešinimo klausimais, ją analizuoja, apibendrina, teikia ataskaitas;

7.4. bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba) struktūriniais padaliniais, oficialią informaciją žiniasklaidai teikiančiomis organizacijomis viešosios informacijos rengimo ir pateikimo visuomenei klausimais;

7.5. organizuoja ir koordinuoja renginius prevencinės veiklos ir viešųjų ryšių srityse, inicijuoja tam skirtų priemonių kūrimą profesionaliam mokyklos pristatymui ir jos atstovavimui;

7.6. organizuoja mokyklos personalo, svečių ir kitų asmenų pagerbimo ir pasveikinimo ceremonijas;

7.7. atstovauja mokyklą ir propaguoja pasieniečio profesiją viešojoje erdvėje, pagal kompetenciją teikia oficialią informaciją visuomenės atstovams ir viešosios informacijos rengėjams, valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, pristatydamas mokyklos veiklą ir jos istoriją;

7.8. rengia sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimų medžiagą;

7.9. rengia tarnybos ir mokyklos atmintinų dienų renginius, inicijuoja ir organizuoja kitus renginius;

7.10. filmuoja ir fotografuoja mokykloje vykstančius renginius;

7.11. planuoja ir organizuoja darbą su kultūros ir švietimo įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

7.12. koordinuoja mokyklos Jaunojo pasieniečio būrelio veiklą ir dalyvauja rengiant tikslines prevencines poveikio priemones jaunimo tarpe;

7.13. rengia ekskursijas mokykloje oficialioms svečių ir visuomenės grupėms;

7.14. administruoja mokyklos tinklalapį internete (duomenų tvarkymas, informacijos išdėstymas, pakeitimas, papildymas, panaikinimas);

7.15. konsultuoja mokyklos struktūrinių padalinių pareigūnus ir darbuotojus oficialios informacijos teikimo, viešų renginių organizavimo klausimais, teikia praktinę pagalbą;

7.16. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus;

7.17. pildo mokyklos vadovybės ir mokyklos viršininkui tiesiogiai pavaldžių specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

7.18. laikinai nesant mokyklos viešųjų ryšių specialisto, vykdo jo funkcijas;

7.19. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora", vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

7.20. mokyklos viršininko pavedimu atstovauja mokyklai, vykdo kitus mokyklos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su mokyklai keliamų uždavinių įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus mokyklos viršininkui.Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 2, (85)2719305, dvks@vsat.vrm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
118 apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba
KurRasti apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba