Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistasURBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO

STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4.Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statinių projektų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities - statinių naudojimo priežiūros, statinių statybos darbų priežiūros - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus,statinių statybą, naudojimą ir priežiūrą, Dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, "SĄMATA" (UAB "Sistela");

6.4. gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. turėti ne mažesnį kaip vienerių metų savarankiško darbo patirtį statybos darbų priežiūros ir/ar statinių naudojimo srityse.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statinių projektų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų:

7.1.1. vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip skyriaus vedėjo įsakymu jam priskirtoje teritorijoje Statybos skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirtų statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai naudoja bei prižiūri statinius, reikalauja, kad statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai laikytųsi statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų;

7.1.2. pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir per Administracinių nusižengimų kodekse numatytus terminus perduoda juos organams, įgaliotiems nagrinėti administracinio nusižengimo bylas.

7.2. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, rengia raštų, atsakymų projektus, konsultuoja interesantus pareigybės aprašyme priskirtos kompetencijos klausimais.

7.3. Rengia objektų statybos (rekonstravimo, remonto) projektinės dokumentacijos parengimo technines užduotis, projektų rangovams teikia privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, kuruoja priskirtų projektų parengimo procesą, tikrina parengtus projektus, teikia privalomąsias pastabas projektų rangovams ir kontroliuoja jų įvykdymą, teikia prašymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti

7.4. Rengia statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus lėšų poreikiui nustatyti, tikrina rangovų pateiktus statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus, rangovo parengtus darbo projektus, tikrina ir pasirašo atliktų darbų aktus.

7.5. Rengia inžinerinių paslaugų, statybos rangos darbų konkursų dokumentus bei sutarčių projektus, vykdo mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

7.6. Pagal savo kompetenciją vykdo statinių, kurių statybos darbų organizavimas yra Statybos skyriaus kompetencijoje, statybosdarbų priežiūrą, kontroliuoja rangovų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

7.7. Rūpinasi informacijos parengimu ir pateikimu interneto svetainės skyriuose pagal Skyriaus kompetenciją, informacijos paskelbimu skyriuose "Naujienos" ir "Skelbimai", atsako už darbą su elektroninio konsultavimo moduliu, elektroniniais skundais ir bendrą skyriaus elektroninį paštą.

7.8. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai.

7.9. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija