Teisės skyriaus vyriausiasis specialistasTEISĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atstovauti Savivaldybės bei Savivaldybės administracijos interesus teismuose bei vykdyti kitas Skyriui priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos - teisės - srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos ir jos institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir akcinių bendrovių veiklą, darbo santykius, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų vykdymą, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo tokias funkcijas:

7.1. konsultuoja Administracijos direktorių, jo pavaduotojus, Savivaldybės merą ir jo pavaduotojus, teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis, bei Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veikla;

7.2. konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, kurie numatyti Skyriaus nuostatuose;

7.3. žiūri Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus teisės aktų ar sutarčių, ar kitų dokumentų projektus, vertina jų atitikimą galiojantiems teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams, teikia metodinę pagalbą dėl dokumentų projektų ruošimo teisinių reikalavimų;

7.4. dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę bei pasiūlymus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais, kai Savivaldybės administraciniai padaliniai atsakingi už atitinkamo klausimo sprendimą ar dokumento projekto ruošimą komisijoje ar darbo grupėje, įvertinę kuruojamą klausimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas bei kitą turimą informaciją, susiduria su teisės aktų taikymo problemomis, kai neaišku kokį teisės aktą taikyti konkrečioje situacijoje, kaip įgyvendinti teismų sprendimus, kokią taikyti teisinę techniką, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.6. kompetencijos ribose nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus.

7.7. Siekdamas užtikrinti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos, kaip teismo proceso dalyvio, dalyvavimą civilinėje, administracinėje ir baudžiamojoje byloje ir tinkamą Savivaldybės institucijų interesų gynybą teismuose ir kitose teisėtvarkos institucijose:

7.7.1. atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Savivaldybės administracijai Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus teismams;

7.7.2. renka ir teikia dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;

7.7.3. teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl teismų sprendimų ir nutarčių apskundimo ar neapskundimo;

7.7.4. informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių, Administracijos struktūrinius padalinius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir esant poreikiui teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo;

7.7.5. pateikia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo ir perduoda juos vykdymui;

7.7.6. dirba su elektronine teismų sistema EPP ir esant poreikiui teikia procesinius dokumentus per šią sistemą.

7.8. Rengia teikimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, teikia skundus dėl priimtų nutarimų dėl ikiteisminio tyrimo, ar atsiliepimus į skundus, bei kitus procesinius dokumentus.

7.9. Atstovauja Savivaldybės administracijos ar Savivaldybės interesus Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ar jos skyriuose.

7.10. Vykdo Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sekretoriaus funkcijas.

7.11. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

7.12. Kuruoja savo kompetencijos ribose Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, kuriuos priskiria Skyriaus vedėjas savo įsakymu.

7.13. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos Skyriaus funkcijos.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.10.11
Galioja iki: 2018.10.25Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija