Civilių ir karių bendradarbiavimo valdybos J9 Vyriausiasis specialistas (pakaitinis)GYNYBOS ŠTABO
CIVILIŲ IR KARIŲ BENDRADARBIAVIMO VALDYBOS J9
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gynybos štabo Civilių ir karių bendradarbiavimo valdybos J9 (toliau - Valdyba) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga sąveikai tarp kariuomenės ir nacionalinių valdžios institucijų, vietos gyventojų, tarptautinių ir vietos vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų koordinuoti Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose, tarptautinių įsipareigojimų civilių ir karių bendradarbiavimo srityje vykdymui koordinuoti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - civilių ir karių bendradarbiavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį civilių ir karių bendradarbiavimo arba viešųjų ryšių, arba viešojo administravimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su kariuomenės struktūra ir valdymu;
6.4. būti susipažinusiam su LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Valstybės tarnybos bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro, kariuomenės vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinę karo tarnybą, valstybės tarnybą, civilinę krašto apsaugos tarnybą, darbo teisę, įslaptintos informacijos apsaugą;
6.5. išmanyti civilių ir karių bendradarbiavimo sritį ir operacijų planavimo proceso ir valdymo procedūras;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos kariuomenės struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su civilinėmis vyriausybinėmis ir vietos valdžios institucijomis, tarptautinėmis, nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant bendrus kariuomenės ir civilinių organizacijų projektus;
7.2. pagal kompetenciją teikia pagalbą Gynybos štabo valdyboms planuojant ir organizuojant Lietuvos kariuomenės ir tarptautinius jungtinius mokymus;
7.3. teikia metodinę paramą Lietuvos kariuomenės pajėgų ir dalinių štabams civilių ir karių bendradarbiavimo klausimais;
7.4. analizuoja ir vertina karinių operacijų pamokas civilių ir karių bendradarbiavimo srityje ir teikia siūlymus pritaikyti jų metu įgytą patirtį karių karinio rengimo procese;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos kariuomenės jungtinių pajėgų, kariuomenės pajėgų rūšių ir funkcinių sričių doktrinas bei taktinio lygmens doktrininius leidinius;
7.6. rengia Lietuvos kariuomenės vado ir Gynybos štabo viršininko įsakymų, nurodymų ir raštų projektus su civilių ir karių bendradarbiavimu susijusiais klausimais;
7.7. kaupia, analizuoja informaciją, susijusią su civilių ir karių bendradarbiavimu;
7.8. koordinuoja Lietuvos kariuomenės pajėgų, dalinių civilių ir karių bendradarbiavimo specialistų rengimą Lietuvoje ir užsienyje, kaupia ir analizuoja duomenis apie šiuos specialistus ir teikia viršininkui pasiūlymus dėl tolesnio jų rengimo ir dalyvavimo operacijose;
7.9. kaupia, sistemina ir platina Lietuvos kariuomenėje metodinę ir mokomąją civilių ir karių bendradarbiavimo specialistų rengimo medžiagą;
7.10. teikia metodinę ir dalykinę paramą civilių ir karių bendradarbiavimo specialistams, dalyvaujantiems karinėse operacijose;
7.11. koordinuoja Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) "Dėl moterų, taikos ir saugumo" nuostatų įgyvendinimą Lietuvos kariuomenėje;
7.12. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870681393, jurgita.sikiene@mil.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.16Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
Rekvizitai apie Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
Skundailt.com apie Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
Verslo žinios apie Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
118 apie Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
KurRasti apie Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas