Teisinių institucijų departamentas Patarėjas (pakaitinis)PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. 28 d. įsakymu Nr. 1R-1R-21

TEISINIŲ INSTITUCIJŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ KOORDINAVIMO skyriaus PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Teisinių institucijų departamento (toliau - departamentas) Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus (toliau - skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pareigybė yra reikalinga įgyvendinti teisingumo ministerijos vykdymą politiką registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo, veiklos ir integravimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - registrų ir informacinių sistemų kūrimas, jų veiklos vystymas ir tobulinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. turėti patirties kuriant ir modernizuojant registrus ar informacines sistemas;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę teisę, išmanyti registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklą, Hipotekos, Turto arešto aktų, Adresų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Testamentų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų, Gyventojų, Nekilnojamojo turto registrais ir Nekilnojamojo turto kadastru bei matininkų veikla, dokumentų rengimo taisykles bei norminių teisės aktų rengimą, Dokumentų rengimo taisykles;

6.5. gebėti atlikti teisės aktų vertinimą bei rengti analitinę medžiagą;

6.6.gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programų paketu, "Internet Explorer" kompiuterine programa;

6.8. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal "Europass");

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1 teikia teisines išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų registrų ir valstybės informacinių sistemų teisinio reguliavimo srityje;

7.2. rengia pasiūlymus dėl metodinio vadovavimo teisingumo ministro valdymo srityse esantiems registrams ir informacinėms sistemoms, siekdamas koordinuoti jų veiklą;

7.3. atlieka Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, dalyvauja nustatant šių registrų ir informacinių sistemų plėtros prioritetus ir rengiant Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;

7.4. dalyvauja derinant Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų projektams skiriamų išteklių poreikį, koordinuoja IT projektų įgyvendinimą ir atlieka jų vertinimą;

7.5. dalyvauja kuriant ir vystant Gyventojų registrą, gyvenamosios vietos deklaravimo teisinio reguliavimo modelį ir viešąją elektroninę paslaugą, kuri užtikrintų galimybę asmeniui savo gyvenamąją vietą ir išvykimą deklaruoti elektroniniu būdu;

7.6. analizuoja teisės aktus, reguliuojančius registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklą, teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų;

7.7. rengia pasiūlymus dėl registrų duomenų saugos, koordinuoja duomenų teikėjų veiklą duomenų ir dokumentų keitimosi bei teikimo srityse;

7.8. nagrinėja pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo, juos apibendrina ir rengia teisės aktus, reikalingus registrams steigti, vystyti bei funkcionuoti;

7.9. rengia pasiūlymus dėl registrų duomenų apsaugos, koordinuoja duomenų teikėjų veiklą duomenų ir dokumentų keitimosi ir teikimo srityse, siekdamas užtikrinti saugų registrų duomenų teikimą ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo įgyvendinimą;

7.10. nagrinėja organizacijų ir piliečių skundus, paklausimus ir pareiškimus registrų ir informacinių sistemų veiklos klausimais;

7.11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

7.12.atlieka Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, nustato jų plėtros prioritetus ir rengia Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;

7.13. atlieka Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, nustato jų plėtros prioritetus ir rengia Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;

7.14. dalyvauja derinant Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų projektams skiriamų išteklių poreikį, koordinuoja informacinių technologijų projektų įgyvendinimą ir atlieka jų vertinimą;

7.15. dalyvauja kuriant naujus ir integruojant veikiančius registrus, informacines sistemas, rengia naujai steigiamų ir reorganizuojamų veikiančių registrų ir informacinių sistemų steigimo, reorganizavimo bei integravimo dokumentus;

7.16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei registrų ir informacinių sistemų tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo, juos apibendrina, rengia teisės aktus, reikalingus registrams steigti, tobulinti, vystyti ir funkcionuoti;

7.17. teikia metodines rekomendacijas suinteresuotiems asmenims viešųjų ir privačių juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir teisės aktuose nustatytų duomenų ir informacijos registravimo klausimais;

7.18. atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose;

.

7.19. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teisingumo ministro valdymo sričių strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1034 € iki mokesčių išskaitymo / apie 796 € "į rankas"
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852662962, l.dambrauskaite@tm.com
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.21Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Teisingumo ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Teisingumo ministerija
Rekvizitai apie Teisingumo ministerija
Skundailt.com apie Teisingumo ministerija
Verslo žinios apie Teisingumo ministerija
118 apie Teisingumo ministerija
KurRasti apie Teisingumo ministerija