FinansininkasPROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001

"NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO TOBULINIMAS IR PLĖTOTĖ" FINANSININKO (0,4 et.) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

I BENDROSIOS NUOSTATOS

Projekto "Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė" Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 (toliau vadinama - projektas) finansininko (0,4 et.) pareigybės grupė - 3 (specialistai).Pareigybės lygis - A.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterio darbo patirtį;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

3.4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

3.5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

3.6. išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

3.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.8. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja Projekto disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais įstatymais ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, tvarko finansines operacijas;

4.2. tvarko savo veiklos srities dokumentaciją;

4.3. užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi;

4.4. užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, Projekto skolos, bei skolos Projektui, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;

4.5. apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;

4.6. teisingai vykdo visus Projekto atsiskaitymus;

4.7. užtikrina tinkamą Projekto pirminių ir rengiamų dokumentų įforminimą;

4.8. skaičiuoja Projekto darbuotojų darbo užmokestį bei kitas išmokas darbuotojams;

4.9. vykdo atsiskaitymų su Projekto tiekėjais ir atskaitingais asmenimis apskaitą;

4.10. vykdo Projekto banko operacijas ir veda operacijas į buhalterinės apskaitos programą;

4.11. be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo ir kitus projekto vadovo ir Agentūros direktoriaus nurodymus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

5. Šias pareigas einantis asmuo privalo:

5.1. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų darbuotojų etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;

5.2. laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklių;

5.3. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Agentūros direktoriaus pavedimus;

5.4. naudotis darbo ar su darbu susijusia informacija tik taip, kaip nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

5.5. naudoti Agentūros nuosavybę tik su darbu susijusiai veiklai.

6. Darbuotoją į šias pareigas skiria ir atleidžia, skatinamojo ir drausminio poveikio priemones taiko Agentūros direktorius.

7. Darbuotoją į šias pareigas skiria ir atleidžia, skatinamojo ir drausminio poveikio priemones taiko Agentūros direktorius.

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas turi šias teises:

9.1. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas garantijas;

9.2. gauti informaciją iš projekto darbuotojų, reikalingą funkcijoms ir (ar) pavedimams vykdyti;

9.3. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus, kiek tai neprieštarauja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklėms ir kitiems teisės aktuose nustatytiems imperatyviems reikalavimams;

9.4. kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises.Įmonė: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, 852711601, info@nmva.smm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Rekvizitai apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Skundailt.com apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Verslo žinios apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  118 apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  KurRasti apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra