SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS "PLUNGĖS BŪSTAS" direktoriusPatvirtinta

Savivaldybės administracijos direktoriaus

2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D-529

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS PLUNGĖS "PLUNGĖS BŪSTAS" DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybės įmonės direktorius (toliau - įmonės direktorius) yra vienasmenis įmonės valdymo organas.

2. Įmonės direktorių skiria į pareigas, atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, skatina jį ir skiria nuobaudas įmonės savininkas įstatymų nustatyta tvarka.

3. Su įmonės direktoriumi darbo sutartį sudaro įmonės savininko įgaliotas asmuo.

4. Įmonės savininkui, paskyrusiam įmonės direktorių, priėmus sprendimą atleisti direktorių iš pareigų, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

5. Įmonės direktoriumi negali būti kitos įmonės vadovas, jeigu jis negavo leidimo, taip pat asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

6. Įmonės direktorius, negavęs įmonės savininko leidimo, negali būti kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios įmonės paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, stebėtojų tarybos, valdybos nariu, vadovu.

7. Įmonės direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, steigėjo sprendimais, įmonės įstatais, šiuo pareigybės aprašymu, kitais teisės aktais .

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Įmonės direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

8.1. turi turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

8.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8.3. savarankiškai planuoti, organizuoti įmonės veiklą;

8.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;

8.5. mokėti naudotis kompiuteriu, ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

8.6. žinoti įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, įmonės darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms išspręsti, įstatyminius darbo organizavimo, bendravimo psichologijos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Pagrindiniai įmonės direktoriaus uždaviniai yra įgyvendinti įmonės savininko numatytą veiklos strategiją, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, užtikrinti tinkamą įmonės turto naudojimą, jo saugojimą.

10. Įmonės direktorius:

10.1. atstovauja įmonei institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;

10.2. veikia įmonės vardu;

10.3. organizuoja kasdieninę įmonės veiklą;

10.4. nustato pagrindines prioritetines įmonės veiklos plėtojimo kryptis;

10.5. atsižvelgdamas į įmonės įstatų, šiuo pareigybės aprašymu jam priskirtą kompetenciją, priima sprendimus, susijusius su visomis įmonės veiklos plėtojimo ir jos operatyvinės veiklos organizavimo sritimis:

10.5.1. užtikrina teikiamų paslaugų kokybę;

10.5.2. leidžia tvarkomuosius dokumentus bei reikalauja juos vykdyti;

10.5.3. teikia informaciją, jeigu ji nėra konfidenciali ar komercinė paslaptis, suinteresuotiems asmenims, įmonės verslo partneriams;

10.6. organizuoja einamųjų metų įmonės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą;

10.7. tvirtina įmonės metinę veiklos programą, priemonių planus, kitus operatyvinius ir planinius dokumentus;

10.8. formuoja įmonės organizacinę struktūrą: tvirtina struktūrinę schemą, nustato įmonės padalinių funkcijas, teises, atsakomybę, tvirtina jų nuostatus, skiria padalinių vadovus, tvirtina jų pareigybės aprašymus;

10.9. organizuoja personalo valdymo politikos įgyvendinimą:

10.9.1. tvirtina darbo užmokesčio ir skatinimo taisykles, vidaus tvarkos taisykles;

10.9.2. priima į darbą ir atleidžia iš darbo įmonės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareigybių aprašymus, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;

10.10. skiria įmonės darbuotojams paskatinimus ar drausmines nuobaudas, nustato pagrindinius personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;

10.11. suderinęs su įmonės savininku, nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

10.12. organizuoja steigėjo sprendimų vykdymą, pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą;

10.13. atsižvelgdamas į įmonės įstatų, ir šiuo pareigybės aprašymu suteiktas teises, sudaro sandorius įmonės vardu;

10.14. pateikia įmonės savininkui metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, pelno paskirstymo projektą, įmonės veiklos ataskaitą ir kitą reikiamą informaciją;

10.15. kontroliuoja padėtį įmonėje, analizuoja bendrą būklę ir numato priemones jai pagerinti;

10.16. organizuoja įmonės reorganizavimo, pertvarkymo projektų rengimą, pateikia projektus svarstyti įmonės savininkui;

10.17. atstovauja įmonei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis teisme bei arbitraže, taip pat įgalioja tą atlikti kitus įmonės darbuotojus, jei tų darbuotojų pareigybės aprašymai jiems tokių teisių nesuteikia;

10.18. sprendžia kitus, susijusius su įmonės veikla, klausimus, vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, įmonės įstatais, įmonės savininko sprendimais, šiuo aprašymu.

III. TEISĖS IR PAREIGOS

11. Įmonės direktoriaus teisės:

11.1. rengti ir įgyvendinti priemones, susijusias su pavestomis pareigomis;

11.2. dalyvauti seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose, kuriuose nagrinėjami klausimai, susiję su įmonės veiklos vykdymu;

11.3. kelti kvalifikaciją;

11.4. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis visų rūšių socialinėmis garantijomis ir teisėmis;

11.5. reikalauti, kad įmonės darbuotojai laiku ir kokybiškai atliktų savo pareigas;

11.6. teikti Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei pasiūlymus įmonės savininkui dėl įmonės darbo organizavimo ir valdymo tobulinimo;

12. Įmonės direktoriaus privalo:

12.1. savo veikloje laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įmonės savininko sprendimų ir teisės aktų;

12.2. rūpestingai ir atsakingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

12.3. nenaudoti darbo laiko savanaudiškiems tikslams, nesinaudoti įmonės nuosavybe ne tarnybinei veiklai;

12.4. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

12.5. užtikrinti įmonėje veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su galimomis korupcijos apraiškomis.

13. Įmonės direktorius turi ir kitų teisių ir pareigų, kurias jam suteikia įstatymai bei kiti normatyviniai teisės dokumentai.

14. Įmonės direktorius neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia įmonės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems įmonės veiklos tikslams, akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITomybė

15. Įmonės direktorius atsakingas už įmonės ūkinės veiklos organizavimą ir vykdymą, jos rezultatus, už savo veiklą vykdant įmonės plėtojimo strategiją, taip pat už:

15.1. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

15.2. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar įmonės įstatus;

15.3. informacijos ir dokumentų pateikimą steigėjo prašymu;

15.4. įmonės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

15.5. įstatymais nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame laikraštyje;

15.6. įmonės turto saugumą ir tinkamą jo panaudojimą;

15.7. įmonės organizacinės struktūros, jos valdymo sistemos efektyvumą, veiklos patikimumą, personalo tinkamą parinkimą;

15.8. personalo valdymo rezultatus, efektyvų personalo darbą;

15.9. įmonės įstatuose ir šiame pareiginiame aprašyme nustatytų pareigų vykdymą.

16. Įmonės direktorius įmonės savininko reikalavimu pateikia informaciją apie įmonės planų įgyvendinimą, įmonės darbo rezultatus, įmonės savininko sprendimų įgyvendinimą.

17. Įmonės direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi įmonės dokumentai.

18. Įmonės direktorius už savo darbą atsiskaito įmonės savininkui.

19. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą įmonės direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Įmonės direktoriaus tarnybinė veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Įmonės direktoriaus darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti tesės aktai.

22. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų.Įmonė: Plungės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Plungė
Kreiptis: Vytauto 12, 844872091, pbustas@pbustas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Plungės rajono savivaldybės administracija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Plungės rajono savivaldybės administracija
  Rekvizitai apie Plungės rajono savivaldybės administracija
  Skundailt.com apie Plungės rajono savivaldybės administracija
  Verslo žinios apie Plungės rajono savivaldybės administracija
  118 apie Plungės rajono savivaldybės administracija
  KurRasti apie Plungės rajono savivaldybės administracija