Projekto vadovasPROJEKTO "NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO TOBULINIMAS IR PLĖTOTĖ" (NR. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) VADOVO (0,5 ET.) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Projekto "Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė" (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) (toliau - projektas) vadovo (0,5 et.) pareigybės grupė - 2 (struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai).

2. Pareigybės lygis - A.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį švietimo srityje;

3.3. išmanyti neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų išorinį vertinimą ir įsivertinimą, švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimą;

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus;

3.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

3.6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

3.7. išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

3.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.9. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja projekto veiklų įgyvendinimą, užtikrina sklandų projekto veiklų organizavimą;

4.2. koordinuoja ir organizuoja projekto administracinės grupės ir kitų projekto darbuotojų darbą, rengia ir teikia Agentūros direktoriui tvirtinti projekto darbuotojų pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka vertina jų veiklos rezultatus;

4.3. tvarko savo veiklos srities dokumentaciją;

4.4. tiesiogiai bendrauja su Europos socialinio fondo agentūra ir kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, paslaugų teikėjais, tiksline grupe;

4.5. koordinuoja ir prižiūri projekto viešuosius pirkimus, organizuoja sutarčių, susijusių su projekto veikla, rengimą ir teikimą Agentūros direktoriui tvirtinti;

4.6. koordinuoja tarpinių ir galutinių projekto ataskaitų ir kitų susijusių dokumentų parengimą ir pateikimą, rengia mokėjimo prašymų techninę dalį;

4.7. kontroliuoja projekto vykdomus mokymus, renginius, stažuotes, kitas veiklas;

4.8. vykdo projekto veiklų ir rodiklių stebėseną;

4.9. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą projekto atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose, dalyvauja įvairiuose viešinimo seminaruose, konferencijose, posėdžiuose, susitikimuose ir kituose aktualiuose renginiuose;

4.10. Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka ir atvejais vykdo mažos vertės pirkimus arba dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;

4.11. atsiskaito Agentūros direktoriui už savo ir projekto darbuotojų darbą;

4.12. be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo ir kitus Agentūros direktoriaus nurodymus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

5. Šias pareigas einantis asmuo privalo:

5.1. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų darbuotojų etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;

5.2. laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklių;

5.3. užtikrinti, kad pasikeitus projekto veiklas reglamentuojantiems teisės aktams nedelsiant būtų teikiami Agentūros direktoriui tvirtinti lokalių teisės aktų projektai;

5.4. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Agentūros direktoriaus pavedimus;

5.5. naudotis darbo ar su darbu susijusia informacija tik taip, kaip nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;

5.6. naudoti Agentūros nuosavybę tik su darbu susijusiai veiklai;

5.7. užtikrinti, kad visi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 "Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė" Europos socialinio fondo agentūros ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2018 m. spalio 30 d. sutartimi Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001/BS-5 nustatyti Agentūros įsipareigojimai būtų įgyvendinami laiku ir tinkamai, ir būtų imtasi visų reikiamų organizacinių ir vadybinių veiksmų, kad Sutarties įgyvendinimo metu Agentūrai nebūtų padaryta turtinė žala.

6. Šias pareigas einantis asmuo už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Darbuotoją į šias pareigas skiria ir atleidžia, skatinamojo ir drausminio poveikio priemones taiko Agentūros direktorius.

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas turi šias teises:

9.1. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas garantijas;

9.2. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus, kiek tai neprieštarauja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklėms ir kitiems teisės aktuose nustatytiems imperatyviems reikalavimams;

9.3. kitas teisės aktuose nustatytas teises.


Įmonė: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, 852711601, info@nmva.smm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Rekvizitai apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Skundailt.com apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Verslo žinios apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  118 apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  KurRasti apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra