Projekto administratoriusPROJEKTO "NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO TOBULINIMAS IR PLĖTOTĖ" (NR. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) ADMINISTRATORIAUS (0,4 ET.) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Projekto "Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė" (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) (toliau - projektas) administratoriaus (0,4 et.) pareigybė yra 3 grupės (specialistai).

2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. būti įgijęs aukštąjį koleginį išsilavinimą;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus;

3.3. sugebėti savarankiškai atlikti užduotis, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

3.4. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

3.5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, kanceliarinės kalbos taisykles ir įstatymų bei kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

3.6. mokėti vartotojo lygiu dirbti MS Office programiniu paketu;

3.7. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko projekto siunčiamąją korespondenciją: registruoja, tikrina, ar tinkamai įforminta, rūšiuoja, pildo laiškų registrus, ženklina vokus ir išsiunčia;

4.2. peržiūri gaunamą projekto korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, registruoja ir teikia Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau - Agentūra) direktoriui ir (ar) projekto vadovui;

4.3. organizuoja visų projekto dokumentų valdymą Agentūroje, užtikrina projekto dokumentų kaupimą, sisteminimą ir saugojimą, tvirtina parengtų ar gautų dokumentų kopijas;

4.4. pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su projekto darbu;

4.5. pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus užtikrina tinkamą projekto tvarkomųjų bei organizacinių dokumentų, sutarčių rengimą, teikia metodinę pagalbą šiais klausimais kitiems darbuotojams;

4.6. papildo projekto bylomis Agentūros dokumentacijos planą bei registrų sąrašą, pagal dokumentų saugojimo terminus nuolatinio ir ilgalaikio saugojimo bylų apyrašus, laikino saugojimo dokumentų naikinimo aktus, sugadintų ir dingusių dokumentų aktus, trumpai saugomų bylų sąrašus;

4.7. koordinuoja, kontroliuoja ir konsultuoja bylų sudarymo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo klausimais projekto darbuotojus;

4.8. metodiškai vadovauja, kad būtų taisyklingai formuojamos ir tvarkomos projekto dokumentų bylos, laiku atiduodamos archyvui;

4.9. užtikrina projekto personalo duomenų kaupimą, personalo bylų tvarkymą, sisteminimą ir analizę;

4.10. pagal kompetenciją teikia informaciją telefonu, faksimilinio ryšio ar kitomis telekomunikacijos priemonėmis projekto veiklos klausimais;

4.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja (paskirsto pagal kompetenciją) su projektu susijusių piliečių ir kitų asmenų prašymų, pasiūlymų, paklausimų, pareiškimų, skundų nagrinėjimą, užtikrina jų priėmimą ir kontroliuoja skundų nagrinėjimą nustatytais terminais;

4.12. sudaro projekto darbuotojams reikiamas darbo sąlygas, aprūpina inventoriumi, skaičiavimo, rašymo technika, kanceliarinėmis prekėmis, planuoja baldų, inventoriaus, kanceliarinių prekių bei kitų ūkio reikmenų ar priemonių poreikius;

4.13. pagal kompetenciją dalyvauja projekto viešųjų pirkimų komisijos darbe arba vykdo mažos vertės pirkimų procedūras, kai atskiru direktoriaus įsakymu yra paskirtas pirkimų organizatoriumi;

4.14. pagal priskirtą kompetenciją ir funkcijas, atlieka kitas projekto vadovo ir Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

5. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:

5.1. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų darbuotojų etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti pareigomis;

5.2. laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklių;

5.3. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti Agentūros direktoriaus pavedimus;

5.4. naudotis darbo ar su darbu susijusia informacija tik taip, kaip nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

6. Šias pareigas einantis asmuo už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Darbuotoją į šias pareigas skiria ir atleidžia, skatinamojo ir drausminio poveikio priemones taiko Agentūros direktorius.

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas turi šias teises:

9.1. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas garantijas;

9.2. gauti informaciją iš projekto darbuotojų, reikalingą funkcijoms ir (ar) pavedimams vykdyti;

9.3. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus, kiek tai neprieštarauja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros darbo tvarkos taisyklėms ir kitiems teisės aktuose nustatytiems imperatyviems reikalavimams;

9.4. kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises.


Įmonė: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, 852711601, info@nmva.smm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Rekvizitai apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Skundailt.com apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  Verslo žinios apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  118 apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
  KurRasti apie Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra