BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS padalinio vadovasPATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus

2018-10-24 d. įsakymu Nr. V1-70 (1.4)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PADALINIO VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus padalinio vadovas (toliau- pareigybė) yra struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybė priskiriama A2 lygiui.

3. Pareigybė pavaldi Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį;

4.3.žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo darbą, priskirtą tarnybinėms pareigoms (toliau- jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai) bei gebėti juos taikyti;

4.4. mokėti savarankiškai dirbti ir vadovautis profesinės etikos reikalavimais;

4.5.mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.Darbuotojui, einančiam šias pareigas, priskiriamos šios funkcijos:

5.1. vadovauti, organizuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai įvykdytos skyriui priskirtos funkcijos, uždaviniai;

5.2. dalyvauti rengiant, koreguojant ir (ar) rengti, koreguoti skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus;

5.3. nustatyta tvarka inicijuoti skyriaus viešuosius pirkimus, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe, atlikti kitas Direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse numatytas funkcijas;

5.4. organizuoti ir vykdyti darbuotojų apsauginių priemonių, specialiųjų drabužių, apsaugos ir avalynės, darbo įrankių išdavimą bei tvarkyti jų apskaitą;

5.5. organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus, rengti darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir darbuotojų sveikatos patikrinimo grafiką;

5.6. organizuoti ir vykdyti Direkcijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais bei atlikti kitas darbdavio atstovo saugai ir sveikatai funkcijas;

5.7. prižiūrėti elektros ūkį, organizuoti ir vykdyti turto priešgaisrinę apsaugą;

5.8. organizuoti malkų tiekimą katilinėms ir medienos tiekimą rekreacinėms dirbtuvėms;

5.9. organizuoti katilinių darbą ir jų techninės būklės priežiūrą;

5.10. organizuoti teritorijų prie Direkcijos pastatų apsaugą ir tvarkymo darbus;

5.11. organizuoti Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje Direkcijos turimų objektų tvarkymo ir priežiūros darbus;

5.12. organizuoti ir vykdyti Direkcijos turimo turto draudimą, aukcionus;

5.13. organizuoti mechaninių ir rekreacinių dirbtuvių veiklą;

5.14. kontroliuoti degalų priėmimą, laikymą ir išdavimą;

5.15.kontroliuoti sandėlio veiklą priimant ir išduodant gaunamas prekes;

5.16. ruošti skyriaus veiklos planus, ataskaitas ir kt. su skyriaus veikla susijusius dokumentus;

5.17. kontroliuoti ūkinių darbų, mechanizmų remonto, rekreacinių ir kitų darbų apskaitas;

5.18.vykdyti kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijų ir uždavinių vykdymu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6.Darbuotojas, einantis šias pareigas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

6.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.2. perduotų naudotis darbe priemonių, kito turto ir materialinių vertybių išsaugojimą ir tinkamą naudojimą.Įmonė: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Miestas: Varėnos r.
Kreiptis: Vilniaus g.3, Merkinės mstl., 831044641, direkcija@dzukijosparkas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
  Rekvizitai apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
  Skundailt.com apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
  Verslo žinios apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
  118 apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
  KurRasti apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija