Visuomenės sveikatos saugos skyriaus Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VK-397

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką; užtikrinti įstaigos departamentų visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose funkcijų vykdymo vieningą praktiką; teikti administracines paslaugas, informaciją Sveikatos apsaugos ministerijai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
6.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja ir vertina departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose veiklą vykdant leidimų-higienos pasų išdavimo ir jų laikymosi priežiūros, leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese, radiotechninių objektų projektų ir stebėsenos planų derinimo, elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatų vertinimo ir skelbimo, leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procedūras, vykdant strateginio pasekmių poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų, pavojingų objektų avarinių planų derinimo, taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimų išdavimo subjektų funkcijas, dalyvaujant teritorijų planavimo ir statybų procesuose; renkant, apibendrinant triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas, atliekant žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus, organizuojant šachtinių šulinių vandens cheminius tyrimus, dalyvaujant išduodant mirusiojo kūno laissez-passer ir profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
7.2. metodiškai vadovauja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyriams ir skyriams rajonuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;
7.3. teikia informaciją ir konsultuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrius ir skyrius rajonuose;
7.4. rengia teisėkūros iniciatyvų projektus, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;
7.5. rengia gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatų projektus;
7.6. rengia leidimų vežti mirusiojo kūną (laissez-passer) projektus;
7.7. rengia teikiamą Sveikatos apsaugos ministerijai suvestinę informaciją apie triukšmo šaltinius ir jų valdytojus;
7.8. sistemina turimus šachtinių šulinių vandens nitritų ir nitratų tyrimų rezultatus ir rengia metines ataskaitas Sveikatos apsaugos ministerijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
7.9. rengia teikiamą Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie gautus pranešimus apie ūmius apsinuodijimo augalų apsaugos produktais atvejus;
7.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.11. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.12. apibendrina ir rengia kitą informaciją, teikiamą valstybės institucijoms ir įstaigoms;
7.13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;
7.14. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
7.15. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
7.16. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.17. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
7.18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.19. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.21. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
7.24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2646603, info@nvsc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Rekvizitai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Skundailt.com apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Verslo žinios apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
118 apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
KurRasti apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras