Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 22 d.

įsakymu Nr. V2-358

(Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 spalio 30 d.

įsakymo Nr. V2-373

redakcija

SOCIALINĖS PARAMOS IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo savivaldybėms perduotas funkcijas vaiko teisių apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - vaiko teisių apsaugos - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigoje;

6.3. turėti darbo patirties vaiko teisių apsaugos srityje;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu ("MS Word", "Excel", "Outlook", "Internet Explorer").

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Gavęs informacijos iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus (toliau - Vaiko teisių apsaugos teritorinis skyrius) apie likusį be tėvų globos vaiką, kartu su Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru parenka vaikui globėją ar budintį globotoją.

7.2. Vadovaudamasis globojamų vaikų ir globėjų (rūpintojų) centralizuotoje apskaitoje esančiais duomenimis, bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vaikui parinkimo.

7.3. Kartu su Vaiko teisių apsaugos teritoriniu skyriumi surenka reikiamus dokumentus dėl laikinojo globėjo paskyrimo.

7.4. Rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą bei administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) vaikui paskyrimo projektą. Teikia informaciją Vaiko teisių apsaugos teritoriniam skyriui.

7.5. Gavęs rekomendaciją iš Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus dėl laikinosios globos panaikinimo, parengia teikimą ir administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) pasibaigimo projektą. Teikia informaciją Vaiko teisių apsaugos teritoriniam skyriui.

7.6. Dalyvauja laikinosios globos peržiūrose.

7.7. Pagal Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus kreipimąsi, kartu su Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru parenka vaikui nuolatinį globėją.

7.8. Priima prašymus dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo, teikia teikimą administracijos direktoriui ir įsakymo dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo projektą.

7.9. Pildo laikinai globojamų pagal tėvų prašymą vaikų registracijos žurnalą, tvarko jų bylas, įveda informaciją į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

7.10. Priima asmenų, norinčių tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu, budinčiu globotoju, prašymus, surenka pirminę informaciją ir pateikia Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui.

7.11. Sudaro ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašą.

7.12. Dalyvauja rengiant ir vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos programas.

7.13. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

7.14. Prireikus dalyvauja komisijų, darbo grupių posėdžiuose ar pasitarimuose ir atvejo vadybos peržiūrose.

7.15. Atlieka kitus administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 610 € iki mokesčių išskaitymo / apie 505 € "į rankas"
Įmonė: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ignalina
Kreiptis: Laisvės a.70, 838653873, ilona.truchina@ignalina.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija
118 apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija