Pensijų skyrius vyriausiasis specialistasPriedas Nr. 8

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus

2015 m. liepos 3 d. sakymu Nr. V-400

PENSIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pensijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - APareigybės kategorija - 11II. PASKIRTIS

Pensijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skirti valstybines socialinio draudimo pensijas (toliau - socialinio draudimo pensijos), tikrinti socialinio draudimo pensijų mokėjimo, valstybinių pensijų (toliau - valstybinės pensijos), kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensacijų, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų (toliau - kompensacijos) skyrimo ir mokėjimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -socialinio draudimo pensijų mokėjimo, valstybinių pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teisingumo, pagrįstumo, teisėtumo tikrinimo ir socialinio draudimo pensijų skyrimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus reglamentuojančius pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, Registro tvarkymą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo išmokų srityje ir gebėti juos taikyti praktiškai.

6.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Skiria socialinio draudimo pensijas.

7.2. Priima sprendimus dėl socialinio draudimo pensijų skyrimo ir perskaičiavimo.

7.3. Formuoja socialinio draudimo pensijų bylas.

7.4. Tikrina:

7.4.1. Valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, socialinio draudimo pensijų mokėjimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, parengtus sprendimų projektus (prireikus juos koreguoja), valstybinių pensijų ir kompensacijų bylų formavimo teisingumą, korektūrų sąrašus;

7.4.2. mirusį pensininką laidojusiems asmenims mokamos išmokos skyrimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą.

7.5. socialinio draudimo ir valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų permokų/ nepriemokų apskaičiavimo bei parengtų sprendimų dėl išmokų permokų/ nepriemokų projektų teisingumą Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotam tarnautojui pavedus.

7.6. Priima sprendimus dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo, socialinio draudimo, valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, dalies išskyrimo ir kitus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau - Klaipėdos skyrius) direktoriui įgaliojus.

7.7. Priima sprendimus dėl išmokų, mirusį pensininką laidojusiems asmenimis skyrimo, dėl išmokų išmokėjimo asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus Klaipėdos skyriaus direktoriui įgaliojus.

7.8. Priima sprendimus (išmokų taikomojoje sistemoje) dėl nepriemokų, atsiradusių skiriant ir mokant socialinio draudimo, valstybines pensijas ir kompensacijas, Klaipėdos skyriaus direktoriui įgaliojus.

7.9. Tikrina archyvų išduotus dokumentus apie asmens darbą ypatingomis sąlygomis, įmonių, įstaigų ir organizacijų išduotų pažymų apie asmens darbą ypatingomis sąlygomis išdavimo pagrįstumą, surašo patikrinimo pažymas/aktus.

7.10. Informuoja asmenį apie socialinio draudimo pensijos skyrimą.

7.11. Teikia socialinio draudimo pensijos bylą (bylos dokumentų kopijas) dėl išmokėtų pensijų sumų išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise.

7.12. Rengia paklausimų projektus sudėtingais teisės aktų taikymo atvejais skiriant socialinio draudimo ir valstybines pensijas ir/ar kompensacijas.

7.13. Tvirtina pateiktų dokumentų kopijas.

7.14. Pasirašo raštus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išduoti/patikslinti dokumentus, reikalingus socialinio draudimo, valstybinei pensijai ir kompensacijai skirti.

7.15. Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus.

7.16. Dalyvauja pensijų ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.

7.17. Teikia vyresniesiems specialistams metodinę ir praktinę pagalbą valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo, socialinio draudimo ir valstybinių pensijų mokėjimo ir kitais su socialinio draudimo ir valstybinių pensijų ir kompensacijų veiklos sritimi susijusiais klausimais.

7.18. Fiksuoja ir analizuoja valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo, socialinio draudimo ir valstybinių pensijų bei kompensacijų mokėjimo klaidas, analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.

7.19. Teikia pasiūlymus dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą pagal pareigybės kompetenciją.

7.20. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Klaipėdos skyriaus darbuotojus, klientus pagal pareigybės kompetenciją.

7.21. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

7.22. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

7.23. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Smiltelės g. 12A, (846)310227, klaipeda@sodra.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Rekvizitai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Skundailt.com apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Verslo žinios apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
118 apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
KurRasti apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba