Teismo raštinės poskyrio Teismo posėdžių sekretoriusPATVIRTINTA
Plungės rajono apylinkės teismo
pirmininko 2017 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. P- 54.
(Teismo kanclerio 2018-07-17
įsakymo Nr. P-153 redakcija)


TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS PALANGOS RŪMŲ RAŠTINĖS POSKYRIO
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus Palangos rūmų raštinės poskyrio teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B
3. Pareigybės kategorija - 6.
4. Pagrindinė darbo vieta - Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai, Vytauto g. 102, Palanga.

II. PASKIRTIS

5. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti teismo posėdžius, užtikrinti jų efektyvumą ir kokybiškumą, fiksuoti teismo posėdžių eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, fiksuoti teismo bylų proceso eigą teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau - LITEKO), tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinės poskyriui priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITYS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
7.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, teismo procesą, teismo posėdžio eigą, protokolo turinį ir surašymo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą;
7.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
7.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7.5. būti susipažinusiam su bendravimo, dalykinio pokalbio, etiketo taisyklėmis;
7.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
7.7. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
8.1. tvarko teisėjui perduotas baudžiamąsias, civilines ir administracinių nusižengimų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, laikantis teismo pirmininko įsakymais patvirtintų tvarkų bei taisyklių, chronologine tvarka suveda duomenis į LITEKO sistemą bei įsiuva dokumentus į popierines teismo proceso bylas;

8.2. išrašo ir išsiunčia teismo šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
8.3. siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
8.4. tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
8.5. prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
8.6. užtikrina teismo posėdžio garso įrašo darymą ir jo perkėlimą į LITEKO sistemą, rašo posėdžių protokolus, pildo pažymas, fiksuoja posėdžio eigą ir įstatymo nustatytais terminais teikia teisėjui pasirašyti;
8.7. tvarko bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, apskaitos žurnalą;
8.8. ne vėliau kaip per tris dienas po bylos išnagrinėjimo perduoda į teismo raštinę tinkamai sutvarkytas (susiūtas, sunumeruotas) bylas ir daiktinius įrodymus, užpildant išnagrinėtų bylų apskaitos žurnalą;
8.9. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį;
8.10. išrašo skubaus vykdymo vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu ir juos išsiunčia vykdymui;
8.11. išsiunčia (įteikia) neįsiteisėjusių procesinių dokumentų kopijas įstatymo nustatytais atvejais proceso dalyviams;
8.12. sudaro nagrinėjamų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, sąrašą ir ne vėliau kaip prieš dieną iki posėdžio pradžios informaciją jį paskelbia;
8.13. ruošia neišnagrinėtų, teisėjo žinioje esančių, bylų procesinių ir kitų dokumentų bei posėdžio garso įrašų, neperduotų į teismo raštinę, kopijas, teikia juos tvirtinti, ir nustatyta tvarka išduoda proceso dalyviams;
8.14. vykdo piliečių priėmimą ir supažindinimą su neišnagrinėtomis, teisėjo žinioje esančiomis, bylomis;
8.15. pagal kompetenciją teikia informaciją asmenims apie teisme nagrinėjamas bylas pagal patvirtintas Asmenų aptarnavimo, prašymų ir skundų nagrinėjimo Plungės apylinkės teisme taisykles;
8.16. nustatyta tvarka teikia duomenis LR Turto areštų registrui, taip pat atlieka paiešką kituose registruose ar duomenų bazėse;
8.17. laikosi asmens duomenų saugos reikalavimų;
8.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius teismo pirmininko ar jo pavaduotojo, teismo kanclerio, teismo raštinės skyriaus vedėjo ar raštinės poskyrio vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo raštinės poskyrio vedėjui.


Įmonė: Plungės apylinkės teismas
Miestas: Plungė
Kreiptis: Laisvės al. 4, 37044871964, plunges.apylinkes@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Plungės apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Plungės apylinkės teismas
Rekvizitai apie Plungės apylinkės teismas
Skundailt.com apie Plungės apylinkės teismas
Verslo žinios apie Plungės apylinkės teismas
118 apie Plungės apylinkės teismas
KurRasti apie Plungės apylinkės teismas