Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyriausiasis specialistasINŽINERINĖS GEOLOGIJOS SKYRIAUS INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.
II. PASKIRTIS

4. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) Inžinerinės geologijos skyriaus (toliau - Skyriaus) Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio (toliau - Poskyrio) vyriausiojo specialisto (toliau - vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga užtikrinti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų priežiūrą, kuri yra atliekama vadovaujantis Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Fizinių mokslų studijų srities geologijos (inžinerinės geologijos) krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pagrindinius valstybės tarnybos ir darbo klausimus, poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą, inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, statinių ir kasinių projektavimą, statybos žemės darbus bei kitus Poskyrio kompetencijos klausimus;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), statybos taisykles (ST), Lietuvos Respublikos standartus (LST, LST EN, LST ISO), inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų klausimais bei tarptautinių organizacijų nustatytus reikalavimus, ES standartus bei rekomendacijas, išmanyti kitų šalių standartų (DIN, BS, GOST) reikalavimus šių tyrimų metodams ir metodikoms;
6.4. turėti 1 metų darbo patirtį vykdant inžinerinius geologinius tyrimus Lietuvos Respublikos teritorijoje;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. žinoti raštvedybos standartus bei kalbos kultūros taisykles;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų priežiūrą: vertina darbų rūšių ir apimčių pagrįstumą, tyrimų kokybę, tyrimų programas ir darbų projektus bei rengia ataskaitas;
7.2. teikia pasiūlymus dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų kokybės gerinimo, trūkumų taisymo ir pažeidimų šalinimo;
7.3. kontroliuoja kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, laikosi nustatytų reikalavimų, statybos techninių reglamentų, kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su Poskyrio kompetencijos klausimais;
7.4. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų ir normatyvinių dokumentų projektus inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus;
7.5. organizuoja priežiūros kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;
7.6. priima, vertina ir perduoda Geologijos fondui inžinerinius geologinius tyrimus vykdančių įmonių pateiktas ataskaitas;
7.7. teikia ekspertines išvadas ir konsultacijas inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų klausimais;
7.8. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, skundus, rengia pastabas ir pasiūlymus;
7.9. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams Poskyrio kompetencijos klausimais;
7.10. nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai ir Skyriui Poskyrio kompetencijos klausimais įvairiose šalies įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus pareigybės kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos geologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Konarskio g. 35, (85)2332889, lgt@lgt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos geologijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos geologijos tarnyba
Rekvizitai apie Lietuvos geologijos tarnyba
Skundailt.com apie Lietuvos geologijos tarnyba
Verslo žinios apie Lietuvos geologijos tarnyba
118 apie Lietuvos geologijos tarnyba
KurRasti apie Lietuvos geologijos tarnyba