Priežiūros skyrius Vyriausiasis inspektoriusPRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Priežiūros skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas. Darbo vieta - Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybės paskirtis yra dalyvauti rengiant branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, vertinti, kaip licencijos ar leidimo turėtojai jų laikosi vykdant patikrinimus ir vertinant branduolinės, radiacinės saugos užtikrinimo ir kitus saugą pagrindžiančius dokumentus.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros specialiojoje veiklos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
6.2. išmanyti branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidinius;
6.3. išmanyti branduolinės energetikos objektų (toliau - BEO) technologinio proceso ypatumus;
6.4. atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
6.6. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
6.11. mokėti rusų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal pareigybės paskirtį ir pagal kompetenciją, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, ar ūkio subjektai laikosi branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų;
7.2. dalyvauja rengiant branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, rengia išvadas dėl branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus tobulinti branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus bei siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
7.3. vykdo neįprastųjų įvykių BEO ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą;
7.4. nagrinėja ūkio subjektų dokumentus, pateikus Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau - VATESI) derinti ar saugos peržiūrai ir įvertinimai, teikia išvadas dėl jų branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu;
7.5. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja stebėtojo teisėmis atestuojant saugai svarbiose pareigybėse dirbančius ūkio subjektų darbuotojus, analizuoja BEO eksploatavimo darbuotojų kompetencijos tikrinimo aprašus ir teikia išvadas dėl kitų dokumentų BEO darbuotojų kompetencijos užtikrinimo klausimais;
7.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
7.7. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
7.8. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.9. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
7.10. dalyvauja avarinės parengties veikloje;
7.11. teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
7.12. teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
7.13. VATESI viršininkui įgaliojus, atstovauja VATESI;
7.14. vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo pavedimus, duotus siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g. 12, 852661585, ugne.adomaityte@vatesi.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Rekvizitai apie Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Skundailt.com apie Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Verslo žinios apie Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
118 apie Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
KurRasti apie Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija