Visagino rūmų poskyris Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretoriusTEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VISAGINO RŪMŲ POSKYRIO

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 5.

II. PASKIRTIS

4. Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole ar informacinėje pažymoje, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su Teismo raštinės skyriui priskirtų funkcijų vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Utenos apylinkės teismo (toliau - Teismas) Visagino rūmai,
adresas: Taikos pr. 80A, Visaginas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias teismų darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teismo protokolo turinį ir tokio protokolo surašymo tvarką;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bei mokėti taikyti dokumentų rengimo bei
dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, MS Outlook, Internet Explorer;
6.7. mokėti naudotis garso įrašymo aparatūra.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teisėjui priėmus ieškinį, pareiškimą, prašymą ar skundą, paruošia ir išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims ieškinių, pareiškimų, skundų, atsiliepimų nuorašus su lydraščiais,
pranešimais;
7.2. išrašo teismo šaukimus bei pranešimus proceso dalyviams, naudojantis teismų informacinėje sistemoje LITEKO paruoštais blankais, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, išsiunčia dokumentus, o jų nuorašus įsiūna į bylą, ruošia užklausimus ir raštus; teismo šaukimus siunčia proceso dalyviams, kad įteikimo pažymos grįžtų iki posėdžio datos; paskirtose nagrinėjimui bylose kontroliuoja teismo šaukimų proceso dalyviams įteikimą;
7.3. prieš teismo posėdį atrakina teismo posėdžių salės duris, ant durų iškabina iškabą apie posėdį, pasitikslina, kas iš šauktų asmenų atvyko, patikrina pagal asmens dokumentus, pasirūpina, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos, teismo nurodytu laiku, visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą teismo posėdžiui informuoja teisėją; pasibaigus posėdžiui, patikrina posėdžių salę, nuima iškabą ir užrakina posėdžių salės duris;
7.4. rašo teismo posėdžio protokolą ar informacinę pažymą;
7.5. paruošia ir įteikia arba išsiunčia proceso dalyviams teismo neįsiteisėjusių procesinių dokumentų nuorašus ir kopijas - nuosprendžius, sprendimus, nutartis, nutarimus, teismo įsakymus, baudžiamuosius įsakymus, pasirašo juos lydinčius dokumentus;
7.6. išrašo ir išduoda skubaus vykdymo vykdomuosius raštus;
7.7. įsiūna į bylą pažymas apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus, gautus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą ar informacinę pažymą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartį, prendimą, nuosprendį, nutarimą, sunumeruoja bylos lapus, surašo į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
7.8. visas bylas, esančias parengimo stadijoje, nagrinėjimo eigoje, sutvarko ir saugo seifuose pas teisėją ar teisėjo padėjėją; bylas, kurioms neduodama eiga, išsiuntus nutartį atitinkamai proceso šaliai, perduoda saugoti į Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrį;
7.9. teismų informacinėje sistemoje LITEKO suveda duomenis apie gautus ir įtrauktus į registrus dokumentus neišnagrinėtose bylose;
7.10. sistemoje LITEKO pildo kaltinamojo kortelę baudžiamosiose bylose ir pažeidėjo kortelę administracinių nusižengimų bylose;
7.11. visus atliekamus veiksmus civilinėse, baudžiamosiose, administracinių nusižengimų bei teikimų bylose reguliariai registruoja teismų informacinėje sistemoje LITEKO;
7.12. sistemoje LITEKO elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje "Klasifikavimas" priskiria teismo procesinio sprendimo kategoriją pagal atitinkamą kategorijų klasifikatorių, patikrina bylų priskyrimo kategorijoms teisingumą ir prireikus koreguoja bylų priskyrimą kategorijoms;
7.13. sistemoje LITEKO elektroninės bylos kortelės meniu skyriuje "Procesas" prie atitinkamų procesinių įvykių įkelia visus byloje priimtus teismo procesinius (tarpinius ir galutinius) sprendimus (teismo nuosprendžius, baudžiamuosius įsakymus, nutartis, sprendimus, nutarimus ir teismo įsakymus) taip, kad elektroninėje bylos kortelėje matytųsi, kokiame teismo posėdyje ir kada buvo priimtas atitinkamas teismo procesinis prendimas;
7.14. nesant galimybės dokumento susieti su konkrečiu elektroninėje bylos kortelėje įvestu procesiniu įvykiu, dokumentus į LITEKO sistemą įkelia per elektroninės bylos kortelės meniu skyrių "Dokumentai"
7.15. esant poreikiui, veda bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, apskaitos žurnalą;
7.16. parengia prašomų dokumentų kopijas neišnagrinėtose bylose;
7.17. išnagrinėtas ir įstatymų nustatyta tvarka sutvarkytas bylas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyriui;
7.18. kontroliuoja, kad sustabdytose bylose kartą į ketvirtį būtų siunčiami reikiami užklausimai;
7.19. informuoja Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrį apie sekančios dienos bylos nagrinėjimui reikiamų daiktinių įrodymų pristatymą;
7.20. įkelia į kompaktinę laikmeną ir prideda prie bylos neviešų teismo posėdžių garso įrašus;
7.21. parengia ir išsiunčia bylas apeliaciniam nagrinėjimui;
7.22. nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams;
7.23. išnagrinėtose civilinėse bylose, kai teismo sprendimu yra priteisiamos išlaidos valstybei, sistemoje LITEKO sukuria "prievolės mokėjimo užduotis"
7.24. atsižvelgiant į teisėjų budėjimo grafiką, budi namuose poilsio ir švenčių dienomis (išskyrus Darbo kodekso 118 straipsnyje nurodytas išimtis), kad, esant reikalui, galėtų atlikti teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas teisėjui atliekant ikiteismini tyrimo veiksmus;
7.25. vadovaujantis patvirtinta tvarka, vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema;
7.26. pavaduoja kitus Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio teismo posėdžių sekretorius jų atostogų, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
7.27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėjo, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ar Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti
Teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus Visagino rūmų poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 504 € iki mokesčių išskaitymo / apie 433 € "į rankas"
Įmonė: Utenos apylinkės teismas
Miestas: Visaginas
Kreiptis: Utena, J. Basanavičiaus g.65, 838920546, utenos.apylinkes@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Utenos apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Utenos apylinkės teismas
Rekvizitai apie Utenos apylinkės teismas
Skundailt.com apie Utenos apylinkės teismas
Verslo žinios apie Utenos apylinkės teismas
118 apie Utenos apylinkės teismas
KurRasti apie Utenos apylinkės teismas