Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojasPATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
kontrolieriaus
2018 m. spalio 19 d.
įsakymu Nr. KT1-5


SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 16

II. PASKIRTIS

4. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - tarnyba) funkcijų įgyvendinimui, prižiūrint ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlikdamas išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vydo bendrosios veiklos srities funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį, finansų, ekonomikos, teisės, audito ar kontrolės srityse;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto lėšų, savivaldybės turto, savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir naudojimą, tarptautinius audito standartus ir valstybinio audito reikalavimus;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sugebėti taikyti teorines žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje,
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:
7.1. vykdyti savivaldybės kontrolieriaus funkcijas savivaldybės kontrolieriui nesant arba negalint vykdyti pareigų;
7.2. rengti planų ir ataskaitų projektus;
7.3. vertinti atliktų auditų kokybę;
7.4. teikti pasiūlymus ir išvadas dėl audito ataskaitų projektų;
7.5. kontroliuoti auditų rekomendacijų vykdymą audituojamuose subjektuose;
7.6. rengti informacinius raštus dėl vėluojančių ar pasibaigusių terminų audituojamiems subjektams;
7.7. dalyvauti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos komisijų darbe;
7.8. vykdyti tarnybos dokumentų archyvavimą ir raštvedybos reikalavimų kontrolę;
7.9. dalyvauti tarnybos finansinės veiklos kontrolės procese;
7.10. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlikti finansinius, veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
7.11. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengti išvadų projektus dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;
7.12. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengti išvadų projektus dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
7.13. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengti išvadų projektus dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
7.14. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėti iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikti išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
7.15. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu vykdyti kitas tarnybai nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.Įmonė: Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Laižuvos g. 3, (8443)35253, kontrole@mazeikiai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Rekvizitai apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Skundailt.com apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Verslo žinios apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
118 apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
KurRasti apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba