Vyriausiojo savivaldybės gydytojoPATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2016-10-19

įsakymu Nr. PA-104-(10.1)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

vyriausiosiojo saviivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) paskirtis yra dalyvauti įgyvendinant Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) specialioji veiklos sritis - asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, ar visuomenės sveikatos, ar slaugos, ar odontologijos, ar reabilitacijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas (darbo patirties reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas);

6.3. Žinoti ir išmanyti:

6.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

6.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.

6.4. Gebėti:

6.4.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

6.4.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

6.4.3. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Savivaldybės gydytojas, siekdamas įgyvendinti jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:

7.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

7.2. organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;

7.3. nuolat analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

7.4. pagal kompetenciją vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

7.5. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;

7.6. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybių sveikatinimo veiklą;

7.7. koordinuoja Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;

7.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

7.9. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

7.9.1. lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

7.9.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;

7.9.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

7.10. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

7.11. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų Savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

7.12. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

7.13. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;

7.15. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Aušros a.10, 842269004, informacija@radviliskis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
118 apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Radviliškio rajono savivaldybės administracija