Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės perduotų civilinės būklės aktų registravimo funkcijų vykdymas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - civilinės būklės aktų registravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų archyvavimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinės būklės aktų registravimą ir su tuo susijusiose srityse, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų (II PL);
7.2. rengia gimimų, mirčių, santuokų sudarymo ir nutraukimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir pripažinimo, įvaikinimo, asmens vardo, pavardės keitimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ar papildymo įrašus ir visus su jais susijusius dokumentus (išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas) teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui pasirašyti. Pasirašo įrašuose kaip antrasis asmuo (rengėjas);
7.3. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;
7.4. rengia vardo, pavardės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, anuliavimo, atkūrimo bylas ir teikia skyriaus vedėjo pavaduotojui tvirtinti;
7.5. rengia metinę ataskaita apie civilinės būklės akto įrašų registravimą;
7.6. priima dokumentus iš asmenų, besikreipiančių į Skyrių dėl civilinės būklės aktų registravimo;
7.7. užregistruoja ir išduoda parengtus dokumentus interesantams;
7.8. dirba su Metrikacijos paslaugų informacine sistema (toliau - MEPIS).
7.9. užtikrina savo atlikto darbo MEPIS programoje teisėtumą, teisingumą ir konfidencialumą;
7.10. registruoja interesantų prašymus į registrus, o gaunamus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje KONTORA;
7.11. dalyvauja iškilmingose santuokų registravimo ceremonijose savo darbo metu, rengia dokumentus, reikalingus santuokai sudaryti;
7.12. rengia santuokų registravimo grafikus, teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui tvirtinti, skelbia viešai Savivaldybės internetinėje svetainėje;
7.13. vykdo vedėjo pavaduotojo pavedimus: rengia atsakymus, atsiliepimus, išvadas, kitus dokumentus;
7.14. tvarko skyriaus archyvą: parengia skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui, parengia bylų apyrašus, dokumentacijos planą, registrų sąrašą, dokumentų sutvarkymo archyvinę pažymą, derina su apskrities archyvu bei įveda į elektroninę archyvo informacinę sistemą. Pasibaigus bylų saugojimo terminui, rengia dokumentų naikinimo aktus ir teikia vedėjo pavaduotojui tvirtinti;
7.15. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.16. teikia konsultaciją ir informaciją besikreipiantiems asmenims savo kompetencijos klausimas;
7.17. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Šiame pareigybės aprašyme vartojami sutrumpinimai:
PL - pavadavimo lygis;
I PL - aukščiausias pavadavimo lygis. Funkcija, vykdoma pagrindinio vykdytojo atostogų, ligos, komandiruočių, kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
II ir žemesnių PL funkcijos, vykdomos pagrindinio vykdytojo ir aukštesnio/aukštesnių PL funkcijas atliekančio/atliekančių specialisto/specialistų atostogų, ligos, komandiruočių, kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų.Atlyginimas: 610 € iki mokesčių išskaitymo / apie 505 € "į rankas"
Įmonė: Utenos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Utena
Kreiptis: 838943528, 43537, personalas@utena.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Utenos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Utenos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Utenos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Utenos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Utenos rajono savivaldybės administracija
118 apie Utenos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Utenos rajono savivaldybės administracija