Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriusVIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės (toliau - Įstaiga) direktorius (toliau - direktorius) yra įstaigos vadovas.
2. Direktorius renkamas konkurso tvarka.
3. Direktorių priima į pareigas ir atleidžia iš jų, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Įstaigos vyriausiojo gydytojo darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Šilalės rajono savivaldybės meras (toliau - Meras).
4. Direktorius yra atskaitingas Šilalės rajono savivaldybės tarybai, pavaldus Merui.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
5.2. atitikti šiuos patirties ir išsilavinimo reikalavimus:
5.2.1. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
5.2.2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Mero potvarkius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau - Savivaldybės administracijos direktorius) įsakymus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Įstaigos įstatus ir šiuos Įstaigos direktoriaus pareiginius nuostatus bei gebėti juos taikyti;
6.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinęs su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6.4. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.);
6.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Įstaigos gydymo, slaugos ir ūkinei veiklai, užtikrina įstatymų įgyvendinimą ir norminių aktų vykdymą, organizuoja Įstaigos veiklą;
7.2. rengia Įstaigos veiklos planus;
7.3. nustato paslaugų, darbų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas, jeigu to nenumato atitinkami teisės aktai arba jei tai nėra Steigėjo kompetencija;
7.4. suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, teikia Steigėjui tvirtinti Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą;
7.5. suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, teikia Steigėjui tvirtinti Įstaigos valdymo struktūrą;
7.6. priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis bei įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Įstaigos darbuotojų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.7. tvirtina Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, administracijos darbo reglamentą, Įstaigos skyrių veiklos nuostatus, kitus Įstaigos vidaus tvarkomuosius dokumentus;
7.8. nustato ir tvirtina vidaus kontrolės tvarką;
7.9. nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikti ir Įstaigos vardu sudaryti sandorius turi teisę tam įgalioti administracijos darbuotojai;
7.10. Įstaigos vardu pasirašo bankų, finansų ir kitus dokumentus, savo kompetencijos ribose išduoda kitiems asmenims įgaliojimus vykdyti funkcijas;
7.11. nustato Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršydamas darbo užmokesčio fondo gali skirti darbuotojams priemokas;
7.12. teikia pasiūlymus dėl Įstaigos, Įstaigos padalinių reorganizavimo ar likvidavimo, dėl struktūros pakeitimo;
7.13. teikia Steigėjui Įstaigos veiklos ir finansinę ataskaitą;
7.14. teikia Steigėjui Įstaigos vadovo veiklos ataskaitą;
7.15. organizuoja Įstaigos finansų kontrolės taisyklių rengimą ir jas tvirtina;
7.16. vykdo arba įgalioja kitą asmenį vykdyti paskesniąją finansų kontrolę;
7.17. užtikrina Įstaigos darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;
7.18. atstovauja Įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teismuose bei valstybinėse institucijose;
7.19. leidžia įsakymus, reguliuojančius Įstaigos veiklą;
7.20. suderinęs su stebėtojų bei gydymo taryba ir gavęs Steigėjo leidimą, didina ar mažina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą;
7.21. organizuoja Įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis, būtinomis Įstaigos veiklos užtikrinimui;
7.22. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdo pirkimo procedūras;
7.23. sudaro sąlygas Įstaigos darbuotojams tobulintis ir kelti kvalifikaciją;
7.24. tobulina personalo valdymo procesą;
7.25. užtikrina gautos labdaros ir paramos tikslingą ir teisingą panaudojimą;
7.26. vykdo kitus Savivaldybės tarybos, Mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Savivaldybės gydytojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose;
7.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, Savivaldybės tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, kai svarstomi su Įstaigos veikla susiję klausimai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
8.1. pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą;
8.2. šiurkštų elgesį su darbuotojais ir su interesantais;
8.3. piktnaudžiavimą valdžia, nustatytos kompetencijos ir įgaliojimų viršijimą;
8.4. viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus;
8.5. žalą, padarytą Įstaigai, dėl jo kaltės;
8.6. Įstaigos veiklos organizavimą, pagrįstą teisės aktų vykdymą;
8.7. Įstaigos darbo rezultatus, už ūkinės - finansinės Įstaigos veiklos organizavimą ir veiklos rezultatus, finansinės atskaitomybės sudarymą;
8.8. tinkamą Įstaigai skirtų lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą;
8.9. Įstaigos turto, valdomo pagal panaudos sutartis, saugumą ir tinkamą naudojimą;
8.10. teikiamas mokamas ir nemokamas medicinines paslaugas remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka, už tų paslaugų prieinamumą, priimtinumą, tinkamumą ir ekonomiškumą;
8.11. Įstaigos sanitarinę - higieninę būklę;
8.12. efektyvų ir gerą gydymo, slaugos bei sveikatos priežiūros darbų ir paslaugų atlikimą;
8.13. teisingą norminių teisės aktų įgyvendinimą Įstaigos veikloje;
8.14. atlyginimo darbuotojams priskaičiavimą ir išmokėjimą laiku, atsiskaitymą su valstybės biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo įstaiga;
8.15. Įstaigos personalo tinkamą parinkimą bei jo kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms, gerą Įstaigos psichologinį klimatą;
8.16. Gydymo tarybos, Slaugos tarybos darbą, Etikos komisijos sudarymą, jų nuostatų parengimą ir patvirtinimą ir veiklą Įstaigoje;
8.17. Įstaigos parengimą licencijavimui pagal Akreditacinės tarnybos nustatytą tvarką;
818. investicijų pritraukimą į Įstaigą ir investicinių projektų sėkmingą įgyvendinimą;
8.19. Įstaigos darbo tvarką, priešgaisrinės saugos ir saugos darbe reikalavimų laikymąsi, mokymą ir instruktavimą;
8.20. skubių ir teisiškai pagrįstų priemonių organizavimą Įstaigoje ir atitinkamų institucijų informavimą nelaimingų atsitikimų ar kitų ekstremalių situacijų Įstaigoje atvejais;
8.21. šiuose nuostatuose išvardintų pareigų savalaikį ir teisingą vykdymą.
9. Už savo pareigų ir funkcijų netinkamą vykdymą direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Įmonė: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šilalė
Kreiptis: J. Basanavičiaus 2/1, (8449)76116, vilma.kuzminskaite@silale.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Šilalės rajono savivaldybės administracija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Šilalės rajono savivaldybės administracija
  Rekvizitai apie Šilalės rajono savivaldybės administracija
  Skundailt.com apie Šilalės rajono savivaldybės administracija
  Verslo žinios apie Šilalės rajono savivaldybės administracija
  118 apie Šilalės rajono savivaldybės administracija
  KurRasti apie Šilalės rajono savivaldybės administracija