Viešojo administravimo specialistasVIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS

PARAMOS KONTROLĖS POSKYRIO SPECIALISTO

PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pareiginiai nuostatai reglamentuoja viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau - Agentūra) Paramos kontrolės poskyrio specialisto (toliau - specialistas) pareigybei užimti kvalifikacinius reikalavimus, vykdomas funkcijas bei teises.

2. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus Paramos kontrolės poskyrio (toliau - poskyris) vedėjui.

3. Specialisto pareigybė skirta vykdyti specialiosios veiklos srities funkcijas - kontroliuoti iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansuojamų žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimo procesą bei kontroliuoti kaip įgyvendinama informavimo apie ES žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo ES vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastoji programa; vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos administravimą; paramą Lietuvos vyno sektoriui; intervencinis žemės ūkio ir maisto produktų saugojimą intervenciniuose sandėliuose; paramą už privatų žemės ūkio ir maisto produktų saugojimą.

II SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Reikalavimai specialisto pareigybei užimti:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais poskyrio veiklą, reglamentuojančiais Agentūrai priskirtas veiklos sritis;

4.3. turėti darbo patirtį, susijusią su ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdymu, administravimu ar projektų vykdytą kontrole;

4.4. mokėti vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį (B kategorija);

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office" programiniu paketu.

III SKYRIUS

FUNKCIJOS IR PAREIGOS

6. Specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal konkrečios rinkos reguliavimo priemonės kontrolės procedūras vykdo Agentūros administruojamas rinkos reguliavimo ir paramos priemonių priežiūros kontrolę;

6.2. pagal patikrų instrukcijų reikalavimus vyksta į nurodytus objektus atlikti fizines (technines ir administracines) patikras vietoje;

6.3. atlieka administracinę - dokumentų kontrolę ir patikrinimus, susijusius su paraiškų finansine atskaitomybe;

6.4. vykdo asmenų, susijusių su intervencinėmis priemonėmis, įskaitant paramos priemones, tikrinimą, remiantis teisės aktų reikalavimais;

6.5. vykdo produktų, kuriems taikomos intervencinės priemonės, tikrinimą ir tikslinio naudojimo žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų tikrinimą, ar šie produktai panaudoti pagal paskirtį;

6.6. pagal Grupės kompetenciją rengia patikros instrukcijas bei kitus darbo dokumentus, procedūrų aprašus;

6.7. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos, teikia informaciją suinteresuotoms šalims elektroniniu paštu, telefonu, atnaujina informaciją apie administruojamas priemones Agentūros interneto svetainėje;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

6.9. teikia su darbo pobūdžiu susijusią informaciją kitiems Agentūros skyriams;

6.10. tvarko sudaromas bylas bei nustatyta tvarka perduoda jas į Agentūros archyvą, tvarko Grupės dokumentaciją;

6.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Grupės vykdomomis veiklomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Skyriaus vedėjo, direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS

SPECIALISTO TEISĖS

Specialistas, vykdydamas funkcijas, turi teisę:

7.1. laiku gauti iš Agentūros struktūrinių padalinių ar kitų darbuotojų visų dokumentų kopijas, duomenis ir informaciją, reikalingą pareigoms ir užduotims vykdyti;

7.2. turėti prieigas prie informacijos, esančios Agentūros duomenų bazėse ir apskaitos programose, reikalingos darbo funkcijomis atlikti;

7.3. siūlyti Grupės vadovui darbo ar užduoties, susijusios su pareiginiuose nuostatuose numatytomis funkcijomis, tobulinimo būdus;

7.4. reikalui esant, kreiptis į ekspertus dėl kvalifikuotos konsultacijos;

7.5. teikti pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti ir darbo organizavimui tobulinti;

7.6. naudotis teisėmis, nustatytomis Agentūros vidaus teisės aktais;

7.7. kelti kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio organizacijose, mokymo institucijose;

7.8. turi teisę naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

V SKYRIUS

SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

8. Specialistas atsako už:

8.1. tinkamą savo pareigų atlikimą;

8.2. už teisės aktų, Agentūros vidaus teisės aktų, pareiginių nuostatų reikalavimų laikymąsi;

8.3. tinkamą Agentūros turto naudojimą;

8.4. dėl jo kaltės Agentūrai padarytą žalą.


Įmonė: VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Akademijos mstl. Universiteto g. 8A, 852649035, info@litfood.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  Rekvizitai apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  Skundailt.com apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  Verslo žinios apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  118 apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  KurRasti apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"