Vyriausiasis buhalterisŠIAULIŲ "SANDOROS" PROGIMNAZIJOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖ

1. Vyriausiojo buhalterio pareigybė, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priskirta III specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis - A2.

3.Pareigybės paskirtis - užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.

4. Pareigybės pavaldumas - vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių "Sandoros" progimnazijos direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Vyriausiasis buhalteris turi žinoti (išmanyti):

5.1. buhalterinės apskaitos įstatymus;

5.2. aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla;

5.3. civilinę teisę, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus;

5.4. įstaigos struktūrą, jo vystymosi strategiją ir perspektyvą;

5.5. nuostatus ir instrukcijas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles, VSAFAS;

5.6. kaip formuoti operacijas ir organizuoti dokumentų apyvartą įstaigoje;

5.7. finansinių skaičiavimų formas ir tvarką;

5.8. kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;

5.9. kaip atsiskaityti su debitoriais ir kreditoriais;

5.10. juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas;

5.11. kaip nurašyti iš buhalterinės apskaitos sąskaitų trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius;

5.12. kaip inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;

5.13. buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus;

5.14. kaip vykdyti patikras ir dokumentų revizijas;

5.16. šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant apskaitos skaičiavimo darbus ir įstaigos ūkinės bei finansinės veiklos analizes;

5.17. pažangią šalies viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo patirtį;

5.18. Lietuvos Respublikos darbo ir darbo saugos įstatymus;

5.19. darbo saugos, saugumo technikos ir gaisro apsaugos taisykles ir normas;

6. Vyriausiajam buhalteriui negali būti pavestos pareigos, susijusios su tiesiogine materialine atsakomybe už pinigines lėšas ir prekines bei materialines vertybes. Jam draudžiama gauti pagal čekius ir kitus dokumentus pinigus, prekines ir materialines vertybes, priklausančius įstaigai (išskyrus atvejus, kai įstaigoje yra tik vienas buhalterio etatas).

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo buhalterio funkcijos:

7.1. organizuoti mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, mokyklos nuosavybės saugumą;

7.2. pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoti apskaitos politiką, atsižvelgiant į mokyklos veiklos ypatumus;

7.3. rengti ir priimti apskaitos tvarkos aprašus, sąskaitų planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės apskaitos formų;

8. organizuojant inventorizaciją, kontroliuoti ūkines operacijas, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi.

9. Užtikrinti:

9.1. racionalų buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, naudojant šiuolaikines technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas bei metodus;

9.2. kad visa tikra buhalterinė informacija apie mokyklos veiklą, jos materialinę padėtį, pajamas ir išlaidas būtų formuojama ir pateikiama laiku;

9.3. veiksmus, stiprinančius finansinę discipliną;

9.4. ūkinės bei finansinės mokyklos veiklos rezultatų apskaitą;

9.5. darbo užmokesčio mokėjimą;

9.6. kad būtų teisingai skaičiuojami ir pervedami mokesčiai į biudžetą, draudimo įmokos į socialinius fondus;

10. Organizuoti:

10.1. turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą;

10.2. buhalterijos darbą taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atspindėtų operacijas, susijusias su jų judėjimu;

10.3. finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų apskaitą.

11. Kontroliuoti:

11.1. kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos;

11.2. kaip naudojamas darbo užmokesčio fondas;

11.3. inventorizuojant pagrindines lėšas, materialines vertybes ir pinigines lėšas.

12. Vyriausiasis buhalteris, gavęs vadovo nurodymus, nepradeda jų vykdyti, jeigu su tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai informuoja vadovą raštu. Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtos operacijos atlikimą tenka mokyklos vadovui. Nesutarimus tarp mokyklos vadovo ir vyriausio buhalterio sprendžia finansuojančios įstaigos vadovas.

13. Siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, pašalinti nuostolius, nereikalingas išlaidas, vyriausiasis buhalteris dalyvauja atliekant mokyklos ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis.

14. Imasi priemonių, kad išvengtų trūkumų, neteisėtų piniginių lėšų ir prekių bei materialinių vertybių išlaidų, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimų.

15. Užtikrinti:

15.1. kad būtų griežtai laikomasi etatinės, finansinės bei kasinės disciplinos, išlaidų sąmatų, įstatymų iš buhalterinių balansų nurašant trūkumus, debitorines skolas ir kitus nuostolius;

15.2. kad buhalteriniai dokumentai būtų, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą;

15.3. kad būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamoms institucijoms.

16. Suteikti metodinę pagalbą mokyklos darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais.

17. Konsultuoti materialiai atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais.

18. Laiku pateikti informaciją į mokyklos internetinę svetainę: biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansų ataskaitų rinkiniai, darbo užmokestis.

19. Vykdyti pradinę ir einamąją finansų kontrolę.

20. Perduoti buhalterines bylas pagal aktą, išeinant iš darbo.

21. Tausoti mokyklos nuosavybę, rūpestingai naudotis patikėtomis mokyklos materialinėmis vertybėmis, laikytis nustatytos jų bei dokumentų saugojimo tvarkos.

Neatskleisti tarnybinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, kuri gali pakenkti mokyklos veiklai.

23. Vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV. VYR. BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ

24. Vyriausiasis buhalteris atsako:

24.1. už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;

24.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus;

24.3. už padarytą materialinę žalą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus;

24.4. už finansinių ataskaitų ir kitų ataskaitų, susijusių su apskaitos informacijos teikimu, parengimą laiku.


Įmonė: Šiaulių "Sandoros" progimnazija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: K. Korsako g. 8, 860329303, info@sandora.eu
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių "Sandoros" progimnazija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Šiaulių "Sandoros" progimnazija
  Rekvizitai apie Šiaulių "Sandoros" progimnazija
  Skundailt.com apie Šiaulių "Sandoros" progimnazija
  Verslo žinios apie Šiaulių "Sandoros" progimnazija
  118 apie Šiaulių "Sandoros" progimnazija
  KurRasti apie Šiaulių "Sandoros" progimnazija