Finansavimo poskyrio Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. PAD-29FINANSŲ IR TURTO DEPARTAMENTO FINANSŲ SKYRIAUS
FINANSAVIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir turto departamento Finansų skyriaus Finansavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui, savivaldybės biudžeto vykdymo periodinei atskaitomybei rengti ir teikti nustatytais terminais atitinkamoms institucijoms, vykdyti savivaldybės biudžete patvirtintų programų finansavimą iš savivaldybės iždo sąskaitų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
6.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų archyvavimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, išmanyti ir taikyti praktikoje Dokumentų rengimo taisykles;
6.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. apskaito iš valstybės biudžeto, Valstybinės mokesčių inspekcijos, biudžetinių įstaigų ir kitas pajamas, pervestas į iždo sąskaitas;
7.2. kas mėnesį sudaro mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apyskaitą ir pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;
7.3. apdoroja mokėjimo paraiškas, vykdo finansavimą iš savivaldybės iždo pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus pajamų ir išlaidų finansavimo planus, atlieka savivaldybės iždo kasos operacijų einamąją kontrolę;
7.4. tvirtina Ugdymo ir kultūros departamentui priskirtų pagrindinių mokyklų, progimnazijų, specialiųjų įstaigų, pradinės mokyklos pateiktas paraiškas lėšoms gauti Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje "Biudžetas VS", eksportuoja mokėjimo pavedimus į bankų informacines sistemas;
7.5. tikrina priskirtų įstaigų ketvirčių bei metų biudžeto vykdymo ataskaitas, sutikrina duomenis su Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos "Biudžetas VS" apskaitos duomenimis;
7.6. renka ir tikrina priskirtų įstaigų pajamų ataskaitas, reikalingas savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, ir sutikrina su Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos "Biudžetas VS" apskaitos duomenimis;
7.7. sudaro ketvirtinius ir metinius biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Finansų ministerijai nustatytais terminais;
7.8. nustatyta tvarka ir terminais priima, tikrina ir analizuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo konsolidavimo grupėje, tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius
7.9. sudaro skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų ketvirtines ir metines ataskaitas;
7.10. analizuoja ir nagrinėja Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau - VSAKIS) naudojimo metodiką, ją taiko praktiškai, sudarydamas Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
7.11. pagal kompetenciją konsultuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo konsolidavimo grupėje, atsakingus asmenis dėl konsolidavimo procedūrų atlikimo;
7.12. kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo konsolidavimo grupėje, atsakingų asmenų vykdomų konsolidavimo procedūrų atlikimą pagal konsolidavimo kalendorių;
7.13. sudaro Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį VSAKIS ir atlieka kitas funkcijas, priskirtas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pildytojui:
7.13.1. teikia nuosavybės dalių duomenis VSAKIS;
7.13.2. atlieka menamo subjekto, už kurį atsakingas pagal konsolidavimo schemą, komentarų informacijos konsolidavimą VSAKIS;
7.13.3. teikia papildomą informaciją pagal aukštesniojo lygio konsoliduojančio subjekto pildytojo paklausimą (VSAKIS arba kitais būdais);
7.13.4. atlieka rankinį duomenų koregavimą VSAKIS;
7.13.5. tvirtina konsoliduotųjų finansinių ataskaitų išsamumą VSAKIS;
7.13.6. įveda į VSAKIS informaciją apie naujai prie konsolidavimo schemos priskirtų viešojo sektoriaus subjektų atsakingus asmenis;
7.14. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia rinkinį Finansų ministerijai;
7.15. rengia sprendimo projektą savivaldybės tarybai dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
7.16. tikrina, koreguoja, atnaujina ir pateikia Finansų ministerijai kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašus ir kitą svarbią informaciją apie kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.18. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimu.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, poskyrio vedėjo, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija