Teismo kanclerio tarnybos Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkės 2018 m. spalio 23 d.
įsakymu Nr. V-268


VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
(TEISMO KANCLERIO TARNYBOJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (Teismo kanclerio tarnyboje) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (Teismo kanclerio tarnyboje) pareigybė reikalinga vykdyti personalo valdymo funkcijas, organizuoti teismo žmogiškųjų išteklių plėtrą, pagal kompetenciją rengti teismo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo viešuosius pirkimus. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Vilniaus rajono apylinkės teismas, Ukmergės g. 322, LT-09600 Vilnius.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse -personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. padeda organizuoti teismo administracijos padalinių veiklą;
7.2. kartu su teismo administracijos padaliniais atlieka teismo administracijos padalinių funkcijų bei teismo pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
7.3. padeda formuoti personalo sudėtį, organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.4. rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja teismo administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo;
7.5. padeda teisme sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
7.6. tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir dirba su personalo apskaitos programa;
7.7. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;
7.8. kuria ir dalyvauja įgyvendinant personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą;
7.9. organizuoja teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
7.10. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
7.11. rengia teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų grafiką;
7.12. rengia darbo sutarčių, personalo atrankos, atostogų, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus;
7.13. formuoja ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;
7.14. supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jų pareigybių aprašymais, pareigybių aprašymų pakeitimais;
7.15. dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos ir kitų teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe;
7.16. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų technines specifikacijas, ataskaitas;
7.17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrina duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai;
7.18. pagal kompetenciją rengia teismo sudaromų sutarčių projektus, šių sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus;
7.19. pagal kompetenciją atlieka teismo sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;
7.20. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus;
7.21. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 322, 852751415, vilniaus.regiono@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Rekvizitai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Skundailt.com apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Verslo žinios apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
118 apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
KurRasti apie Vilniaus regiono apylinkės teismas