Teisinės pagalbos grupės vyriausiasis specialistasLIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS

TEISINĖS PAGALBOS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos administracinių ginčų komisijos Teisinės pagalbos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -13.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti bylas nagrinėjimui Komisijos posėdyje bei sprendimų projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - administracinių ginčų nagrinėjimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, teisės krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikiteisminį ginčų nagrinėjimą, kai viena ginčo šalis yra viešojo administravimo subjektas, ir sugebėti juos taikyti.

6.4. Žinoti Lietuvos valstybės viešojo administravimo sistemą ir jos institucijų funkcijas.

6.5. Sugebėti savarankiškai analizuoti bylos medžiagą (dokumentus), vadovaujantis teisės aktais ją vertinti, siūlyti būdus ginčui išspręsti.

6.6. Mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, racionaliai planuoti darbą.

6.7. Turėti analitinį mąstymą, gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programomis, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos:

7.1. Rengia bylas nagrinėjimui Komisijos posėdyje: renka teisės aktus, dokumentus, aiškinasi aplinkybes, susijusias su skundo nagrinėjimu (prireikus vyksta į vietą ar skundžiamą instituciją), jas analizuoja ir vertina. Komisijos nariui pateikia savo nuomonę dėl nagrinėjamo ginčo.

7.2. Komisijos nariui vadovaujant, rengia Komisijos sprendimų projektus.

7.3. Analizuoja ir sistemina administracinių teismų praktiką.

7.4. Formuoja, aprašo bylą ir ją perduoda Komisijos nariui.

7.5. Komisijos pirmininko pavedimu rengia atsakymų į pareiškėjų skundus (prašymus) projektus.

7.6. Komisijos nariui padeda perduoti bylas Komisijos archyvui.

7.7. Vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius ne nuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Komisijos pirmininkui.
Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos administracinių ginčų komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852684050, 864717625, arvydas.overlingas@lagk.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos administracinių ginčų komisija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos administracinių ginčų komisija
Rekvizitai apie Lietuvos administracinių ginčų komisija
Skundailt.com apie Lietuvos administracinių ginčų komisija
Verslo žinios apie Lietuvos administracinių ginčų komisija
118 apie Lietuvos administracinių ginčų komisija
KurRasti apie Lietuvos administracinių ginčų komisija