Alizavos seniūnija Vyresnysis specialistasALIZAVOS SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alizavos seniūnijos vyresnysis specialistas (toliau - Specialistas) - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybė reikalinga padėti seniūnui organizuoti ir įgyvendinti įstatymų nustatytas seniūnijos funkcijas seniūnijos teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkciją - seniūnijos vidaus administravimo ir specialiųjų veiklos sričių funkcijas - viešųjų paslaugų teikimo administravimo ir administracinių paslaugų teikimo.

IV. SPECIALŪSREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.l. turėti aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, administracines nuobaudas, darbuotojų saugą ir sveikatą, viešuosius pirkimus, informacijos gavimą bei teikimą ir priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir priimti sprendimus;

6.4. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6.5. išmanyti kalbos kultūros, tarnybinio etiketo, dalykinio pokalbio reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia informaciją ir konsultuoja seniūnijos gyventojus seniūnijos kompetencijai priskirtais kausimais;

7.2. nagrinėja seniūnijos teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus;

7.3. paruošia dokumentus notariniams veiksmams atlikti;

7.4. išduoda pažymas asmenims, įstaigoms, organizacijoms pagal savo kompetenciją;

7.5. pagal prašymus rašo ir pateikia teisėtvarkos įstaigoms charakteristikas apie seniūnijos gyventojus;

7.6. tvarko viešųjų darbų, nemokamų viešųjų darbų, visuomenei naudingos veiklos dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7. tvarko namų ūkines, gaunamų ir siunčiamų raštų, asmens vardu registruotų pastatų, testamentų knygas;

7.8. renka ir tvarko duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, įstatymų nustatytais terminais pateikia žinias reikalingoms institucijoms;

7.9. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.10. tvarko archyvą, sudaro bylas, dokumentacijos planus;

7.11. seniūno pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir seniūno potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti seniūnijos nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;

7.12. seniūno pavedimu dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;

7.13. seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai kitose institucijose ir įstaigose;

7.14. atlieka seniūnijos seniūno funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;

7.15. vykdo kitus seniūno pavedimus, siekiant įgyvendinti seniūnijai pavestus uždavinius ir funkcijas;

7.16. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.

8. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikia bei padeda užpildyti žemės ūkio subjektams:

8.1. prašymus registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

8.2. paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

9. Laiku pateikia Žemės ūkio ir bendruomenių skyriui žemės ūkio subjektų tvarkingai ir teisingai užpildytus dokumentus.

10. Atlieka kitus su Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Alizavos seniūnijos seniūnui.Atlyginimas: 557 € iki mokesčių išskaitymo / apie 469 € "į rankas"
Įmonė: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: Vytauto g. 2, (8459)35500, savivaldybe@kupiskis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
118 apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija