Finansų ir turto departamento Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio 26 d.
įsakymu Nr. PAD-69

FINANSŲ IR TURTO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir turto departamento vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos naudojamos finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinėms sistemoms administruoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinių sistemų administravimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo arba darbo informacinių technologijų, informacinių sistemų administravimo srityje patirtį;
6.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbą su informacinėmis technologijomis, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su departamento funkcijų vykdymu;
6.3. gebėti konsultuoti Savivaldybės administracijos darbuotojus informacijos įvedimo į finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinių sistemų, ataskaitų formavimo, sistemos klasifikatorių naudojimo klausimais;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, teisinės bazės informacine sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja informaciją apie finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinių sistemų (toliau - informacinės sistemos) modulių tobulinimą ir atnaujinimo darbus, teikia departamento direktoriui rekomendacijas, siūlymus ir išvadas;
7.2. analizuoja informacinių sistemų naudotojų pranešimus apie problemas, atsiradusias dirbant su sistema, registruoja pranešimus klaidų sekimo sistemoje NEVDIS ir kontroliuoja jų sprendimų įgyvendinimą;
7.3. analizuoja informacinių sistemų naudotojų parengtus prašymus ir paraiškas keisti sistemų nustatymus ir klasifikatorius;
7.4. pagal informacinių sistemų naudotojų prašymus ir paraiškas keičia finansų valdymo ir apskaitos bei strateginio planavimo ir stebėsenos informacinėse sistemose esamus nustatymus ir klasifikatorius;
7.5. rengia informaciją informacinių sistemų naudotojams apie sistemų nustatymų ir klasifikatorių pakeitimus;
7.6. administruoja informacinių sistemų naudotojų vaidmenis pagal naudotojų tvarkomų (peržiūrimų) duomenų pobūdį, apimtį ir sritis;
7.7. pagal poreikį apmoko informacinių sistemų naudotojus dirbti su jiems priskirtais finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos funkcionalumais;
7.8. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir savivaldybės pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms rekomendacijas dėl sistemų funkcionalumų taikymo pagal naudotojų tvarkomų (peržiūrimų) duomenų pobūdį, apimtį ir sritis, atsižvelgdamas į informacinių sistemų teikiamas galimybes;
7.9. konsultuoja informacinių sistemų naudotojus;
7.10. koordinuoja ir vykdo informacinėse sistemose esančios informacijos apdorojimą;
7.11. finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje vykdo einamaisiais metais iki biudžeto patvirtinimo panaudotų asignavimų susiejimą su einamaisiais metais patvirtinto biudžeto sąmatomis;
7.12. koordinuoja su finansų valdymu susijusias ataskaitas;
7.13. prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, mokesčių administravimo nuostatų vykdymą;
7.14. dalyvauja įgyvendinant naujus su informacinių sistemų tobulinimu susijusius informacinius projektus;
7.15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.16. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Finansų ir turto departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su departamento funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Finansų ir turto departamento direktoriui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija