Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio 26 d.
įsakymu Nr. PAD-69

INVESTICIJŲ IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS
STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS ĮGYVENDINIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti strateginio veiklos plano programų skyriui priskirtų priemonių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - investicinių projektų įgyvendinimo priežiūros - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą, 1 metų darbo patirtį statybos inžinerijos arba projektavimo srityje;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statytojo (užsakovo) funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą;
6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas pagal priskirtas programų priemones vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia poskyrio kuruojamos srities statinių statybos, tiesimo, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto investicinius projektus, techninius objektų duomenis poskyrio veiklos planams, savivaldybės biudžetui ir teikia poskyrio vedėjui;
7.2. rengia įvykdytų ar vykdomų priemonių ataskaitas ir teikia poskyrio vedėjui;
7.3. įgyvendinant investicinius projektus, rengia objektų technines projektavimo užduotis, techninės priežiūros ir projekto ekspertizės technines specifikacijas, rangos darbų pirkimų technines specifikacijas, viešojo pirkimo konkursams paraiškas pirkti paslaugas ir darbus. Dalyvauja viešojo pirkimo konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo, rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
7.4. analizuoja, rengia, sukomplektuoja projektinius dokumentus, koordinuoja priemonių projektavimo paslaugų eigą, kokybę, terminus priemonėms, kad laiku ir kokybiškai būtų parengta ir suderinta projektinė dokumentacija, gautas leidimas statybai. Komplektuoja ir kaupia parengtą techninę dokumentaciją bei perduoda ją rangovui, techniniam prižiūrėtojui;
7.5. organizuoja statybos užbaigimo procedūras, komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techniniu prižiūrėtoju dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai, teikia dokumentus statiniams įregistruoti bei užtikrina dokumentų perdavimą naudotojui;
7.6. vykdo užbaigtų objektų apžiūrą garantiniu laikotarpiu, o išryškėjus darbų defektams - inicijuoja komisiją jiems įvertinti ir organizuoja defektų pašalinimą;
7.7. kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo ir kt., pasirašo papildomų darbų aktus;
7.8. įgyvendinant investicijų projektus, atstovauja užsakovui techniniais klausimais projektavimo, statybos darbų ir techninės priežiūros procesuose, tikrina ir pasirašo atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, techninės priežiūros ir projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros bei kitų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, visiškai atsakydamas už darbų kiekio, kainų atitiktį viešųjų pirkimų dokumentams, sutarčių sąlygų vykdymo, lėšų naudojimo kontrolę ir atliekamų darbų normatyvinę kokybę, tikrina ir pasirašo suteiktų techninės priežiūros paslaugų ataskaitas. Laiku informuoja poskyrio vedėją apie darbų eigą ir projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas;
7.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ir atstovaudamas savo kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.10. spręsdamas su projektų įgyvendinimu susijusias problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;
7.11. rengia atsakymų projektus į paklausimus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
7.12. rengia teisės aktų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais tam, kad būtų užtikrintas priemonės įgyvendinimas.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus bei poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija