Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistasAPLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Utenos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) priskirtų funkcijų aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas aplinkos apsaugos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
6.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia, organizuoja savivaldybės aplinkos monitoringo, oro kokybės valdymo programų parengimą;
7.2. organizuoja aplinkos stebėsenos vykdymą, įgyvendinimą, prognozuoja gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms;
7.3. organizuoja savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėseną, informuoja visuomenę;
7.4. renka, sistemina ir apibendrina informaciją leidiniams, rengia informaciją spaudai, derina spaudinių maketus, parenka leidinius ir jų platinimo būdus, siekiant informuoti visuomenę aplinkosaugos klausimais;
7.5. renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie ekologinę būklę savivaldybėje ir jos pokyčius, skelbia šią informaciją savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat ją atnaujina;
7.6. rengia ir įgyvendina aplinkosauginio švietimo programas, sudaro metinius aplinkosaugos renginių planus, rengia akcijas, konkursus ir kitus renginius;
7.7. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8. organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sraute susidarančių elektros ir elektroninės įrangos, pavojingų atliekų, naudotų padangų, biologiškai skaidžių atliekų, didelių gabaritų, tekstilės ir statybos atliekų, antrinių žaliavų tvarkymą, visuomenės informavimą;
7.9. organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą;
7.10. dalyvauja komunalinių atliekų surinkimo aikštelių vietų parinkimo veikloje, sistemina informaciją;
7.11. rengia metinę informaciją apie Valstybinio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;
7.12. renka metines atliekų tvarkytojų teikiamas ataskaitas, apibendrina gautą informaciją;
7.13. inicijuoja aplinkosaugos projektų, finansuojamų Atliekų tvarkymo programos, Aplinkos apsaugos rėmimo programos ar kitų programų lėšomis, rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
7.14. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.15. nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.16. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.17. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
7.18. rengia reikalingas ataskaitas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, kitoms įstaigoms ir institucijoms pateikti;
7.19. rengia reikalingus dokumentus viešiesiems pirkimams vykdyti.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Utenos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Utena
Kreiptis: 838943528, 43537, personalas@utena.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Utenos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Utenos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Utenos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Utenos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Utenos rajono savivaldybės administracija
118 apie Utenos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Utenos rajono savivaldybės administracija