Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d.
įsakymu Nr. BV-46
(Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d.
įsakymo Nr. BV-52 redakcija
ALYTAUS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Jo darbo vieta yra Alytaus apskrityje.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybinei vaiko teisių apsaugos funkcijai vykdyti, vaikų teisėms ir teisėtiems interesams ginti apskrities teritorijoje Skyriaus ne darbo laiku darbo dienomis, taip pat šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - vaiko teisių apsaugos - veiklos srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, pedagogikos (edukologijos), teisės ar psichologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) teisės ar projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityse arba turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, teisinio ar psichologijos srities darbo patirties.
6.3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas;
6.4. išmanyti įvairių amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumus ir su jais susijusius socialinius, emocinius poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir įvertinti individualius jo poreikius;
6.5. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija.
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6.8. gebėti suteikti pirmąją pagalbą;
6.9. žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
6.10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina vaiko teisių apsaugą bei vaiko interesus apskrityje;
7.2. atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, išklauso vaiką, gebantį reikšti savo pažiūras tiesiogiai, o jeigu to padaryti neįmanoma, - per atstovą ir priima sprendimą, atsižvelgiant į vaiko norus, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams;
7.3. gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nedelsdamas imasi būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus bei vaiko saugumą:
7.3.1. vertina vaiko situaciją, nustato grėsmės vaikui lygį;
7.3.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paima vaiką iš jo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, ar kitos jo buvimo vietos ir laikinai apgyvendina jį pas fizinį asmenį, budintį globotoją, šeimynoje arba socialinės globos įstaigoje, iki bus išspręsti vaiko grąžinimo tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba vaiko globos (rūpybos) nustatymo klausimai.
7.4. nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba);
7.5. dalyvauja ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;
7.6. registruoja Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;
7.7. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
7.8. bendradarbiauja su savivaldybių administracijomis, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
7.9. valdo informaciją apie vaiko teisių apsaugos būklę savivaldybėse;
7.10. konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis vaiko teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
7.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, susijusius su vaiko teisių apsauga, gynimu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.12. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai.

VI. SKYRIUS
PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, 861109627, inga.liekiene@vaikoteises.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba