Miesto tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. birželio 12 d.
įsakymu Nr. P1-699MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO
MIESTO TVARKYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti miesto viešųjų erdvių priežiūrą ir sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - miesto komunalinio ūkio objektų priežiūros ir eksploatacijos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, rangovo funkcijas, dokumentų valdymą;
6.3. gebėti analizuoti miesto ūkio objektų ir teikiamų paslaugų būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti teikiamų paslaugų ir darbų kokybės kontrolės priemones, prognozuoti problemas bei perspektyvas;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti -šMicrosoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo pagal skyriaus vedėjo pavedimą priskirtą paslaugų (darbų) priežiūrą ir sudarytų sutarčių sąlygų kontrolę:
7.1. tikrina gautus iš rangovų ir paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras, vadovaudamasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis;
7.2. vykdo einamąją finansų kontrolę, vadovaudamasis skyriaus einamosiomis finansų kontrolės taisyklėmis;
7.3. analizuoja pareiškėjų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus teisės aktų nustatyta tvarka;
7.4. teikia duomenis skyriaus vedėjui Savivaldybės strateginės plėtros ir strateginiams veiklos planams bei savivaldybės biudžetui rengti;
7.5. teikia duomenis skyriaus kuruojamų programų (priemonių) projektams ir veiklos ataskaitoms rengti bei teikia skyriaus vedėjui nustatyta tvarka;
7.6. teikia duomenis viešųjų pirkimų objektų techninėms specifikacijoms rengti;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (tvarkų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;
7.9. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
118 apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija