Investicijų ir strateginio planavimo skyrius Vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. P11-466

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės projektams inicijuoti ir rengti, taip pat koordinuoti rengiamų projektų eigą ir įgyvendintų projektų monitoringą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - strateginiame planavime ir investicijų administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
6.2 turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
6.3 būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Europos Sąjungos finansinės paramos dokumentais ir metodikomis, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą;
6.4 mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.5 mokėti dirbti dokumentų valdymo ("vieno langelio") sistema ar analogiška dokumentų valdymo sistema;
6.6 būti pareigingu, darbščiu ir kruopščiu, sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, projektų rengimo metodiką, mokėti rengti tvarkomuosius, informacinius bei kitus dokumentus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias pagrindines funkcijas:
7.1 siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų programų finansinę paramą, rengia projektinius pasiūlymus, paraiškas, koordinuoja paraiškų dokumentacijos rengimą;
7.2 derina regioninio planavimo būdu teikiamų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių projektus su įgyvendinančiąja institucija ir rengia šių sutarčių priedus;
7.3 dalyvauja rengiant su projektais susijusių prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų sąlygas, jų priedus, pirkimo sutarčių projektus;
7.4 vykdo įgyvendintų projektų monitoringą;
7.5 pagal savo kompetenciją teikia informaciją strateginiuose veiklos ir plėtros planuose numatytų programų įgyvendinimui;
7.6 pagal savo kompetenciją rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.7 pasibaigus kalendoriniams metams, atiduoda su jo veikla susijusius dokumentus saugoti Savivaldybės archyvui;
7.8 tvirtina Savivaldybėje priimtų arba jos gautų dokumentų kopijų ir išrašų tikrumą;
7.9 dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
7.10 pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
7.11 pagal savo kompetenciją teikia informaciją rengiant metines Skyriaus ataskaitas;
7.12 pagal savo kompetenciją analizuoja, sistemina, apibendrina informaciją, rengia išvadas ir teikia jas Skyriaus vedėjui;
7.13 vykdo kitus Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 610 € iki mokesčių išskaitymo / apie 505 € "į rankas"
Įmonė: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Miestas: Jurbarkas
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 96, 37044770158, edita.pazereckaite@jurbarkas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Jurbarko rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Jurbarko rajono savivaldybės administracija
118 apie Jurbarko rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Jurbarko rajono savivaldybės administracija