Utenos teritorinio skyriaus vedėjasPATVIRTINTA
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-76

UTENOS TERITORINIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Utenos teritorinio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Utenos teritorinio skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnyba) nuostatuose numatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - priimant sprendimus dėl asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, turėti darbo patirties neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinę integraciją, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos poreikio vertinimą ir bendrą pirminį specialiųjų poreikių nustatymą;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, priimti sprendimus ir dirbti komandoje;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti kokybišką skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnybinės ir darbo drausmės laikymąsi skyriuje;
7.2. organizuoja ir užtikrina asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymą, siekdamas įgyvendinti Tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
7.3. siekdamas priimti pagrįstą ir teisingą sprendimą, dalyvauja atliekant asmens neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymą;
7.4. priima sprendimus ir asmeniškai atsako už priimtų sprendimų teisingumą ir pagrįstumą dėl:
7.4.1. neįgalumo lygio, jo atsiradimo laiko, termino nustatymo;
7.4.2. darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino nustatymo;
7.4.3. profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo;
7.4.4. neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;
7.4.5. bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo;
7.4.6. neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių išdavimo.
7.5. siekdamas įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio planavimą teritoriniu mastu;
7.6. pagal kompetenciją teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio specialiųjų poreikių nustatymo ir kitais su tuo susijusiais klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų tobulinimą ir efektyvų jų įgyvendinimą;
7.7. rengia skyriaus metinį veiklos planą ir teikia Tarnybos vadovybei metinę skyriaus veiklos ataskaitą, siekdamas įgyvendinti atskaitomybės principą, o kartu užtikrinti skyriaus darbo efektyvumo ir kokybiškumo skatinimą;
7.8. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie skyriaus vykdomą veiklą, teikia ataskaitas apie analizės rezultatus Tarnybos vadovybei, siekiant efektyvių skyriaus veiklos rezultatų;
7.9. siekdamas tobulinti profesines žinias ir įgūdžius, kelia kvalifikaciją ir teikia pasiūlymus dėl savo ir skyriaus specialistų kvalifikacijos tobulinimo;
7.10. siekdamas, kad būtų teisingai įgyvendinami Tarnybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, konsultuoja skyriaus specialistus neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo ir kitais su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos teritorinėmis darbo biržomis, asmens sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis, siekiant efektyviai įgyvendinti Tarnybai priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
7.12. siedamas mažinti neišsamių siuntimų skaičių, pagal kompetenciją teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigoms konsultacijas ir metodinę pagalbą siuntimų į Tarnybą pildymo klausimais;
7.13. Tarnybos vadovybei pavedus atstovauja skyriui valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. nagrinėja asmenų, įstaigų ir institucijų prašymus, paklausimus, pareiškimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.15. siekdamas užtikrinti skyriaus materialinį aprūpinimą, pagal kompetenciją organizuoja skyriaus aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis;
7.16. siekdamas efektyvios skyriaus veiklos, rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, darbo apmokėjimo klausimais ir kitomis socialinėmis garantijomis, užtikrina tinkamą skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir darbo grafikų pildymą;
7.17. dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje bei pasitarimuose;
7.18. laiku ir kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.


Atlyginimas: 835 € iki mokesčių išskaitymo / apie 659 € "į rankas"
Įmonė: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11E, 852339236, beata.sileviciene@ndnt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Rekvizitai apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Skundailt.com apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Verslo žinios apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
118 apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
KurRasti apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba