Kontrolės departamento IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio patarėjasPATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2018 m. spalio 5 d.
įsakymu Nr. VP-126


KONTROLĖS DEPARTAMENTO IV JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS
II POSKYRIO
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau -• Departamentas) IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau -• skyrius) II poskyrio (toliau - poskyris) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -• A.
3. Pareigybės kategorija -• 13.

II. PASKIRTIS

4. Departamento skyriaus poskyrio patarėjo pareigybė reikalinga Departamento skyriaus poskyrio priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole, vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -• mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo ir vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, audito, ar buhalterinės apskaitos srityje;
6.3 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
6.4 mokėti dirbti pagrindinėmis "Microsoft Office" programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5 mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.6 atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
7.1 informuoja Departamento skyriaus poskyrio vedėją apie atliekamų užduočių eigą ir numatomą kontrolės procedūrų poreikį, siekdamas užtikrinti mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybių) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolę;
7.2 teisės aktų nustatyta tvarka atlieka mokesčių mokėtojų patikrinimus, siekdamas kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojai vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybių) biudžetą ir fondus apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, o teisės aktų numatytais atvejais, ir kitose srityse, nustatyta tvarka juos įformina;
7.3 atlieka objektų (ūkinės, finansinės veiklos ir pan.) tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus (nutartis) ir teikia specialisto išvadas, siekdamas nustatyti valstybės biudžetui padarytos žalos dydį;
7.4 jei dėl Departamento skyriaus poskyrio patikrinimo akto yra pateiktos rašytinės pastabos, perduoda mokestinio patikrinimo medžiagą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) Teisės departamento Apeliacijų skyriui, siekdamas užtikrinti tinkamą ir teisingą pastabų dėl patikrinimo akto išnagrinėjimą;
7.5 jei yra apskųstas Departamento skyriaus poskyrio sprendimas dėl surašyto patikrinimo akto, perduoda skundžiamą sprendimą ir susijusią medžiagą VMI prie FM Teisės departamento Apeliacijų skyriui, siekdamas užtikrinti tinkamą ir teisingą mokestinio ginčo išnagrinėjimą;
7.6 nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, siekdamas užtikrinti mokesčių mokėtojų atsakomybės už mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo pažeidimus neišvengiamumą, skatinti savanoriškai mokėti mokesčius;
7.7 nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, siekdamas užtikrinti mokesčių mokėtojų atsakomybės už mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo pažeidimus neišvengiamumą, skatinti savanoriškai mokėti mokesčius;
7.8 informuoja Departamento Pažeidimų vertinimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją, siekdamas užtikrinti mokesčių mokėtojų baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumą, vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją;
7.9 informuoja VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;
7.10 nustatęs riziką, kad mokestinės prievolės gali būti vykdomos netinkamai, turimą informaciją perduoda kitam kompetentingam VMI prie FM administracijos padaliniui ar institucijai, siekdamas užtikrinti mokesčių mokėtojų atsakomybės už mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo pažeidimus neišvengiamumą
7.11 pagal Departamento skyriaus poskyrio kompetenciją bendradarbiauja su kitais VMI prie FM administracijos padaliniais ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis, siekdamas užtikrinti tarpusavio apsikeitimą informacija apie mokesčių mokėtojus;
7.12 rengia išvadas ir kitus dokumentus Departamento skyriaus poskyrio kompetencijos klausimais, siekdamas užtikrinti tinkamą ir teisingą teisės aktų įgyvendinimą ir užduočių vykdymą;
7.13 nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, rengia atsakymus, siekdamas užtikrinti, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojai vienodai suprastų ir taikytų teisės aktus;
7.14 nustatyta tvarka teikia Departamento skyriaus poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl vidaus teisės aktų, reglamentuojančių Departamento skyriaus darbą tobulinimo, siekdamas užtikrinti sklandų ir tinkamą Departamento skyriaus funkcijų atlikimą, darbo efektyvumo gerinimą;
7.15 nustatyta tvarka teikia Departamento skyriaus poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl patikrinimų ir mokestinių tyrimų kokybės gerinimo, mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo, siekdamas užtikrinti tinkamą ir teisingą kontrolės veiksmų atlikimą, mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumo gerinimą;
7.16 Departamento skyriaus poskyrio kompetencijos ribose dalijasi metodine medžiaga mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų atlikimo, mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais su kitais Departamento valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, siekdamas užtikrinti vienodą mokesčių teisės aktų taikymo praktiką;
7.17 moko, padeda ir konsultuoja naujai priimtus Departamento skyriaus valstybės tarnautojus, atliekant mokesčių mokėtojų patikrinimus, mokestinius tyrimus, siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojai vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybių) biudžetą ir fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą, padeda nustatyta tvarka įforminti sprendimų priėmimą ir tinkamą dokumentų parengimą;
7.18 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Departamento skyriaus vedėjo ir Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 835 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2687834, NBFC-R.Jusaitiene@vmi.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė mokesčių inspekcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Rekvizitai apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Skundailt.com apie Valstybinė mokesčių inspekcija
Verslo žinios apie Valstybinė mokesčių inspekcija
118 apie Valstybinė mokesčių inspekcija
KurRasti apie Valstybinė mokesčių inspekcija