Teismo kanclerio tarnybos Teismo administracijos sekretoriusPATVIRTINTA
Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2018 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. V-67TEISMO KANCLERIO TARNYBOS TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo kanclerio tarnybos Teismo administracijos sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 8.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Teismo administracijos sekretoriaus pareigybė reikalinga teikti pagalbą darbo organizavimo klausimais, pagal kompetenciją rengti teismo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauti vykdant personalo valdymo funkcijas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Vilniaus regiono apylinkės teismas, Ukmergės g. 322, LT-09600 Vilnius.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - teismo vidaus administravimo, personalo ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia teismo teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus;
7.2. užtikrina teismo darbuotojų supažindinimą su teismo, Teisėjų tarybos priimtais teisės aktais, su kuriais nėra priskirti supažindinti kiti darbuotojai;
7.3. dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe ir/arba jas techniškai aptarnauja;
7.4. rengia dokumentus pasitarimams, susirinkimams, informuoja apie juos teisėjus ir kitus teismo darbuotojus, rašo protokolus bei užtikrina jų pateikimą laiku atsakingiems asmenims;
7.5. pagal kompetenciją padeda teismo pirmininkui ir teismo kancleriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
7.6. padeda teismo pirmininkui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas; konsultuoja teismo darbuotojus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, atlieka Privačių interesų deklaracijų informacinės sistemos (IDIS) duomenų tvarkytojo funkcijas;
7.7. kontroliuoja teismo pirmininko, kanclerio įsakymų, kitų dokumentų, pavedimų ir užduočių vykdymą, teikia informaciją teismo pirmininkui, teismo kancleriui apie kontroliuojamų pavedimų vykdymo eigą;
7.8. padeda teismo pirmininkui ir kancleriui kurti palankų mikroklimatą teisme, plėtoti ir gerinti santykius ir informacijos apsikeitimą tarp darbuotojų ir vadovybės;
7.9. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja teismo darbuotojų nuomonių tyrimus, analizuoja gautą informaciją ir pateikia apibendrinimus ir siūlymus teismo pirmininkui ir teismo kancleriui;
7.10. sudaro teismo personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, informuoja teismo personalą apie organizuojamus mokymus, kvalifikacijos kėlimo, tobulinimosi kursus bei seminarus, renka informaciją apie personalui reikalingų mokymų poreikį, teikia su jais susijusius pasiūlymus teismo pirmininkui ir kancleriui;
7.11. pagal kompetenciją tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir dirba su personalo apskaitos programa;
7.12. esant poreikiui vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą;
7.13. esant poreikiui rengia darbo sutarčių, personalo atrankos, atostogų, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus;
7.14. koordinuoja klausimus, susijusius su teisėjų sveikatos patikrinimais;
7.15. aptarnauja į teismą besikreipiančius asmenis telefonu, esant poreikiui, organizuoja asmenų priėmimą pas teismo pirmininką;
7.16. esant poreikiui, organizuoja svečių priėmimą teisme;
7.17. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.18. kanclerio pavedimu atlieka kitų teismo kanclerio tarnybos specialistų funkcijas šiems atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;
7.19. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.Atlyginimas: 583 € iki mokesčių išskaitymo / apie 487 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 322, 852751415, vilniaus.regiono@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Rekvizitai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Skundailt.com apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Verslo žinios apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
118 apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
KurRasti apie Vilniaus regiono apylinkės teismas