Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
vieTINIO ŪKIO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. pAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - vykdyti viešuosius pirkimus, siekiant racionaliai naudoti tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos - viešųjų pirkimų - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM vALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus ir vietos savivaldą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.3. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4. mokėti dirbti kompiuterio programa "Microsoft Office".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia posėdžių protokolus, pranešimus ir kvietimus tiekėjams, archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją;

7.2. derina pirkimo iniciatorių parengtas paraiškas vykdyti pirkimus, kvietimų tiekėjams tekstus, kad jie atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo;

7.3. teikia metodinę pagalbą pirkimų organizatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją ir kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ);

7.4. rengia skelbimus apie pirkimus, skelbimus apie supaprastintus pirkimus, apie projekto konkursus ir apie supaprastintus projekto konkursus, kurie yra teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

7.5. rengia pirkimų procedūrų, projekto konkurso procedūrų ataskaitas ir ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimų sutartis ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

7.6. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės visų per finansinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą;

7.7. organizuoja Savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų procedūras;

7.8. registruoja pirkimo iniciatorių pateiktas paraiškas vykdyti mažos vertės pirkimus Supaprastintų pirkimų paraiškų registracijos žurnale ir registruoja kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą Supaprastintų pirkimų žurnale;

7.9. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, įsakymų ir jų projektų;

7.10. konsultuoja (žodžiu ir raštu) Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų klausimais;

7.11. seka Viešųjų pirkimų įstatymo, poįstatyminių aktų pasikeitimus viešųjų pirkimų srityje ir laiku juos taiko atliekant pirkimų procedūras;

7.12. vykdo kitus su viešaisiais pirkimais susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 689 € iki mokesčių išskaitymo / apie 559 € "į rankas"
Įmonė: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Miestas: Skuodas
Kreiptis: (8440)73984, alina.beniusiene@skuodas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.09
Galioja iki: 2018.11.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.


Atsiliepimai, skundai apie Skuodo rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
118 apie Skuodo rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Skuodo rajono savivaldybės administracija