Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (pakaitinis)
PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1T-212
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 26T-70 redakcija)


VEIKLOS PLANAVIMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1720.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS
4. Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius ir užtikrinti tinkamą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) planavimo dokumentų ir veiklos ataskaitų rengimą, veiklos stebėsenos ir kontrolės funkcijų vykdymą ir tinkamą kokybės vadybos principų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose srityse: veiklos planavimo ir kontrolės, dokumentų valdymo, kokybės vadybos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Žinoti ES reglamentus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teisės aktų projektų rengimą ir Tarnybai priskirtos kompetencijos srities veiklą.
6.2. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar ekonomikos ar vadybos ar komunikacijos ir informacijos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
6.3. Būti susipažinusiam su kokybės vadybos sistemų diegimo pagal tarptautinius reikalavimus principais.
6.4. Mokėti kaupti, analizuoti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ir pateikti išvadas.
6.5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.6. Žinoti dokumentų valdymo bei išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti.
6.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.8. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.9. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Rengia teisės aktų, procedūrų aprašų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirta veiklos sritimi, projektus.
7.2. Renka metinių veiklos planų rengimui reikalingą informaciją iš struktūrinių padalinių ir rengia Tarnybos metinių veiklos planų projektus.
7.3. Pagal kompetenciją rengia Tarnybos vykdomų programų aprašymų projektus ir informaciją, reikalingą Žemės ūkio ministerijos strateginiam planui parengti.
7.4. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitų veiklos planavimo dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl jų.
7.5. Apibendrina Tarnybos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis ir informaciją, reikalingus Tarnybos veiklos ataskaitų rengimui ir pagal kompetenciją rengia ataskaitų projektus.
7.6. Rengia Tarnybos struktūrinių padalinių, vykdančių jiems priskirtas funkcijas specialiosiose srityse, funkcijų vykdymo (veiklos) kontrolei reikalingus teisės aktus, kontrolinių patikrinimų planus ir kitus dokumentus.
7.7. Dalyvauja atliekamuose (veiklos) kontroliniuose patikrinimuose, kaupia informaciją ir apibendrina kontrolinių patikrinimų medžiagą.
7.8. Analizuoja ir sistemina sukauptą informaciją, rengia pasiūlymus bei rekomendacijas dėl Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų vykdymo gerinimo.
7.9. Pagal skyriui priskirtą kompetenciją vykdo su ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijų optimizavimo priemonių įgyvendinimu susijusius koordinavimo darbus.
7.10. Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant tarptautinių projektų, programų vykdymui reikalingus dokumentus.
7.11. Pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą kokybės vadybos sistemų diegimo klausimais.
7.12. Dalyvauja rengiant mokymus, seminarus ir konsultacijas kokybės vadybos klausimais.
7.13. Pagal kompetenciją rengia procedūrų aprašus ir kitus dokumentus, susijusius su kokybės vadybos sistemos diegimu.
7.14. Rengia raštus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirta veiklos sritimi.
7.15. Pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose ar pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus.
7.16. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe.
7.17. Skyriaus kompetencijos ribose bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais siekiant, įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius.
7.18. Pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos institucijomis ir organizacijomis, susijusiomis su skyriaus ir Tarnybos veikla.
7.19. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, kitoms įstaigoms ir institucijoms.
7.20. Kaupia ir apibendrina Tarnybos struktūrinių padalinių, vykdančių jiems priskirtas ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas, pateiktus duomenis ir aktualią informaciją, reikalingą veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo rodikliams skaičiuoti ir vertinti.
7.21. Rengia ir teikia įvairią informaciją bei naujienas susijusias su skyriaus veikla skelbimui tarnybos internetinėje svetainėje.
7.22. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
7.23. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių Tarnybos ar skyriaus tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 755 € iki mokesčių išskaitymo / apie 605 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2722289, jolita.pumputiene@vatzum.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2018.11.08
Galioja iki: 2018.11.28Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
118 apie Valstybinė augalininkystės tarnyba
KurRasti apie Valstybinė augalininkystės tarnyba