Muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-809

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO-VYRIAUSIOJO FONDŲ SAUGOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖ

Lietuvos jūrų muziejaus (toliau - Muziejus) direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas yra II grupės biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.Pareigybės lygis - A. Pareigybės paskirtis - Muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigybė yra reikalinga vadovauti Muziejaus rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo darbams. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Kultūros ministrui ir atskaitingas Muziejaus direktoriui.II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo įmonės, įstaigos ar organizacijos padaliniams ar vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį bei ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

5.5. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;

5.6. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus;

5.7. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo", reikalavimus.

5.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

5.9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.10. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovauja:

6.1.1. rinkinių apskaitos ir saugojimo darbui;

6.1.2. eksponatų konservavimo ir restauravimo darbams;

6.1.3. rinkinių saugotojų darbui;

6.2. pildo specialių rinkinių apskaitos knygas, jeigu jam tai pavesta direktoriaus įsakymu, atlieka pirminę eksponatų apskaitą;

6.3. kartu su rinkinių saugotojais teikia pasiūlymus dėl tinkamų sąlygų sudarymo rinkiniams saugoti saugyklose, ekspozicijų ir parodų salėse;

6.4. dingus eksponatui ar jį sužalojus, apie tai raštu informuoja Muziejaus direktorių, policiją ir Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją (toliau - Kultūros ministerija);

6.5. kontroliuoja, kad sužalojus eksponatą būtų surašytas defektų aktas (smulkiai aprašant sužalojimo priežastį ir pobūdį), išsaugotos visos sužaloto eksponato dalys ir rūpinasi eksponato restauravimu po sužalojimo;

6.6. kontroliuoja, kad ilgai saugoti perduoti ar priimti eksponatai būtų grąžinami laiku (aktuose numatytais terminais);

6.7. supažindina rinkinių saugotojus ir kitus muziejaus darbuotojus su muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo reikalavimais;

6.8. vizuoja ir kontroliuoja korespondenciją rinkinių apskaitos ir saugojimo klausimais;

6.9. vizuoja ir kontroliuoja eksponatų judėjimo muziejuje dokumentus;

6.10. reikalauja, kad visi muziejaus darbuotojai laikytųsi Muziejuose eančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos reikalavimų;

6.11. reguliuoja lankytojų skaičių saugyklose, ekspozicijose ir parodų salėse;

6.12. kontroliuoja, kaip veikia saugyklų, ekspozicijos ir parodų salių rakinimo ir plombavimo sistema;

6.13. leidžia eksponatus restauruoti restauravimo sudėtingumą atitinkančią restauratoriaus kvalifikaciją turintiems ir atestuotiems asmenims;

6.14. sustabdo muziejininkų, ekspertų ir restauratorių veiksmus, kurie gali pakenkti eksponatams;

6.15. savo kompetencijos srityje sprendžia kitus aktualius muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos, saugojimo bei restauravimo klausimus;

6.16. vykdo kitus Muziejaus direktoriaus pavedimus.

7. Muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas yra tiesioginis eksponatų saugotojas ir atsako už rinkinių apskaitą ir saugojimą bei rinkinių apskaitos dokumentų tvarkymą ir saugojimą.Įmonė: Kultūros ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Basanavičiaus g. 5, 860847639, daiva.pilipaviciene@lrkm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2018.12.06
Galioja iki: 2018.12.20Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Kultūros ministerija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kultūros ministerija
  Rekvizitai apie Kultūros ministerija
  Skundailt.com apie Kultūros ministerija
  Verslo žinios apie Kultūros ministerija
  118 apie Kultūros ministerija
  KurRasti apie Kultūros ministerija